Met de step! SWifty by ginger stEps

Voor zowel korte als lange stukken is de stel het ideale vervoersmiddel. Met een glimlach op je gezicht door de stad zwieren!

Kom vrijblijvend langs voor een proefrit en ervaar het zelf!

Er zijn drie modellen van de swifty: de zero, de One en de air.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.