funk friends kieron en yarne

KIERON

kieron is meer de man voor de camera

Mijn hobby is fitnes

En videos maken

Ik woon in bilzen

YARNE

yarne is meer de man achter de camera.

mijn hobby is ook fitnes

en youtube

ik heb ook een tweede kanaal genaamt fotoy

Credits:

fotoy

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.