Loading

@Curio effent Nieuwsbrief voor ouders, leerlingen & medewerkers jaargang 4 februari 2021

De school gaat weer een stukje open!

Dinsdagavond maakte het kabinet het definitief bekend: de VO-scholen mogen onder een aantal voorwaarden weer beginnen. Daar zijn we blij mee en we denken dat jullie, leerlingen en ouders, daar ook blij mee zullen zijn. De voorwaarden zorgen er echter wel voor dat de mogelijkheden beperkt zijn. We hebben de afgelopen week al goed nagedacht over wat we in deze omstandigheden kunnen bieden. In deze @Curio effent willen we uitleg geven over de keuzes en wat dat dan betekent voor het programma voor de leerlingen.

Waar moeten we rekening mee houden?

 • Leerlingen moeten anderhalve meter afstand van anderen (leerlingen en docenten) kunnen houden.
 • Uitzondering hierop: elke leerling krijgt een vast "maatje". Maatjes hoeven onderling geen anderhalve meter te houden en kunnen dus in de klas naast elkaar zitten.
 • Eindexamenkandidaten moeten zo veel mogelijk fysiek les krijgen.
 • Leerlingen van klas 1, 2, 3 moeten minimaal 1 dag (of twee dagdelen) naar school.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Alle leerlingen komen zo veel als mogelijk is naar school.
 • We werken daarom in alle leerjaren met een A en een B-groep.
 • In deze groepen zijn door ons de maatjes al aan elkaar gekoppeld. Het is niet mogelijk om hierin veranderingen aan te brengen.
 • Uiterlijk vrijdagavond ontvangen leerlingen de indeling van de groepen en de maatjes.
 • Elke lesdag komt één van beide groepen in de ochtend naar school, de andere in de middag. De groep die niet naar school komt krijgt les op afstand. Dit programma wisselt per week, zodat alle lessen zowel fysiek als op afstand gegeven worden.
 • Voor klas 1, 2 en 3 vervalt het vijfde en/of zesde lesuur. Hierdoor hebben alle leerlingen ruim de tijd om van huis naar school te gaan (en andersom) tussen ochtend en middagdeel. Voor klas 4 geldt dit niet.
 • Voor project C wordt nog naar een oplossing gezocht. We zijn daarbij afhankelijk van externe partijen.

Hieronder zie je het overzicht van wanneer de A- en B-groepen op school zijn. We houden deze werkwijze aan tot Pasen (tenzij er vanuit de overheid weer restricties komen). Vanzelfsprekend loopt deze cyclus na 12 maart verder.

Overzicht aanwezigheid op school
We kunnen op bepaalde momenten gebruik maken van een andere locatie dan ons schoolgebouw. Deze ruimte gebruiken we voornamelijk voor toetsen (klas 4 SE en CSE) en Project C (klas 3).

Wat is verder belangrijk?

 • We gaan ook weer gymlessen geven. Omdat omkleden lastig is, vragen we leerlingen op de dag dat ze gymles hebben, sportieve kleding te dragen.
 • De gymlessen zijn buiten.
 • De ochtendpauze is ook voor alle leerlingen (dus ook klas 4) buiten. De aula is niet toegankelijk.
 • We gaan ook weer toetsen geven, echter met een maximum van 3 per week. Klas 3 maakt enkel PTA-toetsen. we starten met toetsen in de week van 8 maart.
 • Vakken kunnen wel andere opdrachten geven waarvoor een cijfer gegeven wordt (werkstukken, filmpjes etc.).
 • Leerlingen (klas 1 t/m 3) die vanwege omstandigheden de afgelopen weken op school kwamen, kunnen wij helaas niet meer de gehele dag op school ontvangen (vanwege de "bubbels") en zullen dus net als alle andere leerlingen een gedeelte van het lesprogramma vanaf huis moeten volgen.

Mondkapjes en besmettingen

 • Mondkapjes zijn en blijven verplicht bij verplaatsingen.
 • Curio verstrekt geen mondkapjes meer omdat ze inmiddels in de maatschappij zijn ingeburgerd. Leerlingen kunnen dus op school geen kapje meer kopen.
 • Een leerling die zijn mondkapje vergeten is, wordt naar huis gestuurd om er een te halen. De hierdoor gemiste lestijd moet worden ingehaald.

Als er in een klas of cluster een leerling (of een docent) besmet blijkt te zijn met het corona-virus, overleggen we met de GGD over de te nemen maatregelen. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat we dan voor de klas (of leerjaar) weer tijdelijk volledig overgaan op online onderwijs. Daarom blijft het belangrijk thuis te blijven bij klachten en natuurlijk ook zo snel mogelijk te laten testen. Zo houden we het zo veilig mogelijk voor iedereen en hebben we de meeste kans de school open te houden.

Voor klas 4 blijven we voorlopig op dezelfde manier werken als nu. Wel krijgt een aantal leerlingen binnenkort op vrijdagmiddag de mogelijkheid voor extra ondersteuning.

Alle leerlingen van klas 4 kunnen voor de examenvakken (m.u.v. beeldende vorming) gebruik maken van oefenmateriaal op de eindexamensite (via knop hieronder).

Leerlingen gebruiken hun logingegevens van school om toegang tot de site te krijgen. Meestal kun je aan je docent gekoppeld worden, zodat die ook kan zien welke oefeningen de leerling al gemaakt heeft en hoe dat gaat. Dat geeft de docent ook de mogelijkheid om te zien welke stof voldoende beheerst wordt en wat misschien nog een keer uitgelegd of in de klas geoefend moet worden.

Het eindexamen

Het examen wordt afgenomen in drie tijdvakken. Over hoe dat werkt ontvangen ouders en leerlingen binnenkort een uitgebreide brief. Daarnaast verzorgen we dinsdagavond 13 april een webinar over het eindexamen.

Het rooster van het eerste en tweede tijdvak is al bekend en kun je zien via bovenstaande knop.

Maar eerst moet het laatste schoolexamen nog gemaakt worden. Dat start al op 22 maart.

Andere mededelingen
 • Mevr. Van Olmen gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. De meeste van haar lessen worden vervangen door mevr. Kroot. Mevr. Van Sprundel neemt klas 4 over en daardoor kan zij klas 1 d geen lessen meer kunnen geven. Deze klas zal daarom ook door mevr. Kroot worden overgenomen.
 • Het mentoraat van klas 2b wordt overgenomen door men. Tekinbas.
 • Voor problemen met de iPads, kunnen leerlingen naar de administratie, die kunnen vaak al veel oplossen of weten anders wie er verder kan helpen.
Agenda

Vanwege de onduidelijkheid over het verloop van het schooljaar hebben wij niet (zoals u van ons gewend was) alle activiteiten, projecten en toetsweken in de schoolgids opgenomen. In deze nieuwsbrief houden wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte. Als vanwege de corona-maatregelen aanpassingen moeten worden gedaan, stellen wij je zo tijdig mogelijk op de hoogte. Activiteiten met een * hebben effect op het rooster.

Van verschillende ouders hebben we de vraag gekregen wanneer de SE-weken en het eindexamen dit schooljaar plaatsvinden. Met een slag om de "corona-arm" zijn dit de data:

1 t/m 5 maart: De Week van LOB, klas 2

4 en 8 maart: contactavonden

2 maart: studiedag (leerlingen lesvrij)

15 t/m 19 maart: week van het vakkenpakket

22 maart t/m 1 april: SE 4.3

13 april: webinar eindexamen

17 mei: start eindexamen.

LOB-nieuws
De Week van LOB

Om de leerlingen van klas 2 te helpen bij het maken van de keuze van hun vakkenpakket en ze ervan bewust te maken dat deze keuze al snel gemaakt moet worden, organiseren we in de week van 1 maart De Week van LOB. Er zullen kleinschalige activiteiten plaatsvinden tijdens verschillende lessen, die in het teken staan van kiezen, beroepen en opleidingen en natuurlijk het vakkenpakket. Dat kan ook op een wat ludieke manier gebeuren en er zijn prijzen te winnen!

De Week van het Vakkenpakket

Zowel in klas 2 als klas 3 zullen leerlingen een vakkenpakket moeten gaan kiezen. Dat doen we onder begeleiding van de mentoren, coaches, coördinatoren en decanen. Dat zal gaan volgens een nog vast te stellen rooster. Onze decanen zullen verdere informatie verzorgen.

We zijn waarschijnlijk begin april weer terug met de volgende nieuwsbrief. Tot dan! Met vriendelijke groet, namens het team van Curio effent, Pieter de Rooij en Adriënne de Kock.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Ben_Kerckx - "protective mask corona feline corona virus" • Estée Janssens - "untitled image" • Alexas_Fotos - "figures professions work" • Shirley810 - "spring flowers flowers collage"