Loading

Rapinyaires nocturns

Tipus de rapinyaires

Rapinyaires nocturns

 • Bàsicament nocturns, tot i que algunes espècies, com el mussol, també poden ser actius de dia.
 • Difícils de veure, però molt més fàcils de detectar pels seus cants.
 • No fan nius, si no que aprofiten forats a la roca, a masos i esglésies, o dins troncs per niar. També poden fer-ho a nius construïts per d’altres ocells.
 • De mides ben diverses: molt grans com el duc i diminuts com el xot
 • A Catalunya hi podem observar 8 espècies ( Òliba, Xot, Duc, Mussol banyut, Mussol comú, Gamarús, Mussol pirinenc i Mussol emigrant)
 • Algunes espècies, sobretot les que viuen a pobles i àrees rurals, es troben en regressió, com l’òliba
 • Cacen per menjar: des de petits insectes (xot, mussol) a grans animals (duc). Són uns grans depredadors de rosegadors.
 • S’han adaptat a viure a la nit: tenen una bona vista i millor oïda i, per caçar, les seves plomes no fan soroll al volar.
Família: Tytonidae

Òliba - Lechuza común - Tito alba (398)

 • La cara blanca i en forma de cor la fa inconfusible. Extraordinari caçador de rosegadors. La seva vista es millor que la dels estrígids
 • Viu en pobles i zones rurals (tot el territori excepte al Pirineu). Principalment a les planes de l'Alt i Baix empordà, delta de l'Ebre i la plana de Lleida.
 • Sedentari. Nidifica dins masos, esglésies, de 4 a 7 ous, incuvació de 30 dies.
 • S’alimenta de rosegadors. Una vegada païts regurgita una mena de pilotes, les egagròpiles (parts no digerides)
 • Identificació: És l'únic mussol que té uns colors tan clars. Cara característica amb disc facial blanc i ulls completament foscos. Crit molt característic; 'shhhh'
 • Escassa i en regressió
Família: Strigidae

Xot - Autillo europeo - Otus escops (400)

 • Molt petit i figura allargada. Iris groc
 • Bàsicament insectívor
 • Estival (abril a setembre) i migrador
 • Riberes i zones rurals. Existent en gairebé tot el territori excepte les zones d'alta muntanya i bona part de la vall de l'Ebre. Densitats més elevades a les planes
 • Identificació: Sovint nidifica en construccions (sempre a zones rurals o molt ajardinades) i caça prop dels fanals per capturar els insectes nocturns que atrauen.
 • Tendencia negativa de les seves poblacions, segurament degut a l'us de pesticides en l'activitat agrícola

Duc - Buho Real - Bubo bubo (402)

 • Molt gran i impressionant
 • Zones de muntanya o riberes, més abundant d'ambients mediterranis i escàs o rar a l'alta muntanya. No n'hi han a la depressió de l'Ebre.
 • Pot caçar grans animals, com guineus i inclus d’altres rapinyaires
 • Sedentari. Nidifica en zones rocoses. Postes de 2 a 4 ous, gestació durant uns 35 dies.
 • Identificació: Cap altre rapinyaire nocturn assoleix les seves dimensions. És corpulent, pot aixecar "orelles" i té l'iris taronja. El cant és característic i l'emet durant tot l'hivern.

Mussol banyut - Buho chico - Assio otus (410)

 • Ulls de clor taronja, sovint pot donar l'aspecte d'un duc esquifit, pero té les ales més llargues i sobresurtn per darrera la cua
 • Bosquets i zones rurals i arbrades. Especialment comú en les zones litorals i prelitorals, arribant fins la Garrotxa plana de Lleida i Cat. central
 • Precisa de zones obertes per caçar, sovint petits mamifers i ocells.
 • Sedentari. Nia en nius vells dalt arbres de 3 a 5 ous, gestacio de 25 a 30 dies
 • Identificació: Difícil de detectar, passa molt desapercebut ja que és molt silenciós (canta durant poc temps). La millor opció per detectar-lo és sentir els crits que fan els polls per demanar menjar als pares quan encara no volen.

Mussol comú - Mochuelo común - Athene noctua (406)

 • Petit, cap gros i molt arrodonit (sense 'orelles') potes llargues i grans ulls grocs. Molt curiós, fa un típic moviment de balanceig amb el cap quan l'intriga alguna cosa. Els crits que pot fer són molt variats
 • Bàsicament insectívor, petits rèptils i micromamífers.
 • Zones rurals i prop de pobles. Abundant en espais oberts de zones agricoles de la plana de Lleida. Habita a tot el país excepte l'alta muntanya.
 • És abundant, de 9000 a 14500 parelles, però està en retrocès degut a la pependència dels espais agrícoles tradicionals i sovint mor atropellat degut al seu vol baix i ondulant i en posar-se en pals elèctrics aprop de les carreteres.
 • Identificació: Tot i ser un rapinyaire nocturn, sovint està actiu durant el dia. Al capvespre o els dies ennuvolats el podrem observar sense problemes dalt dels pals de telèfon o en altres talaies naturals.

Gamarús - Cárabo común - Strix aluco (404)

 • Com un tudó rabassut, cap gros i arrodonit, sense orelles.
 • Àrees forestals, només absent a les zones menys boscoses, com les planes lleidatanes i empordaneses, el camp de Tarragona i el delta.
 • Sedentari. El més abundant i fàcil de detectar
 • Petits vertebrats, especialment micromamífers i ocells, i insectes
 • Durant la posta, el mascle alimenta la femella que cova els ous (de 2 a 5 durant us 30 dies) i defensa el seu territori durant tot l'any marcant-ne els limits amb el cant
 • Identificació: Ulls foscos i màscara facial uniforme. Accepten les caixes niu de bon grat!

Mussol Pirinenc - Mochuelo Boreal - Aegolius funereus (408)

 • Més petit que un colom (21-28 cm)
 • És molt cabut, d'iris grocs, discs facials clars i molt ben definits per vores negres i bec una mica groguent
 • Viu als boscos més alts del Pirineu. Avetoses i pinedes de pi negre i pi roig del prepirineu i Pirineu del quadrant NE del pais. Fins fa pocs anys no es va descobrir a Catalunya, 1981. a seva distribució en els Pirineus es troba condicionada per l'abundància dels seus depredadors, de manera que on hi ha poblacions importants de marta, gamarús o astor, aquest mussol no hi fa presència
 • Ocupen nius de picots, especialment picot negre i accepten bé les caixes niu. Postes de 3 a 7 ous, sembla condicionat per la grandaria del niu i periode d'incubació de 25 a 32 dies per la femella.
 • Alimentació de petits mamífers i ocells
 • Identificació: Les dificultat d'acces a gran part del seu hàbitat, sovint nevat i costums discrets fan que veure'l de dia és molt excepcional. Té la veu d'un repetit "puu-puu-puu", audible a gran distancia

FI

Created By
Elisabet Amoros
Appreciate

Credits:

eamorosc@gmail.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.