Osmanlı'da Hapishaneler ve Zindanlar Emre Aktan

Osmanlı'da "hapishane" kavramı, devlet'in kuruluşundan beri var olmakla beraber, zaman içinde büyük değişimler görmüştür.

1700'lerin sonuna kadar, Osmanlı hapishaneleri, kendi başına bir ceza olmaktansa, suçlu bulunan kişinin cezasını çekene kadar, veya şüpheli bir kişinin yargılanana kadar tutulması için kullanılırdı.

Bu yapılar genellikle modern hapishaneler gibi belirleyici özelliklere sahip olmazdı. Osmanlı'da kaleler, zindanlar hatta tersaneler bile hapishaneler gibi kullanılabilirdi.

Zindanlar, genellikle kalelerin içine ve altına inşa edilirdi. Bunun nedeni zindana konan suçluları korkutmak ve daha çok alan kazanmaktı.

1800'lerin başında modern hapishaneler ortaya çıkmış, mahkumlara hapishanede kalma cezaları verilmeye başlanmıştır.

Credits:

Created with images by Dimitris Graffin - "King Matthias I, Matthias Fountain (Mátyás kútja), Buda"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.