Wat kan Infra Communicatie toevoegen?

Infra Communicatie kan Lelystad AP foto's leveren die op een positieve manier het imago beïnvloeden door tijdens de bouw foto's te verzorgen van de werkzaamheden, de mensen en de omgeving.

Hierbij is de actualiteit belangrijk. Wanneer foto's al in verwerkt zijn in een deelbare hebben ze een grotere impact dan losse foto's in een persbericht. Bovendien is het sneller, dus actueler.

De foto onderwerpen moeten de beoogde doelgroepen raken.

Herkenbare plaatsen in omgeving

Foto's van locaties die mensen herkennen uit de omgeving

Foto's van mensen aan het werk op het project

Foto's van werkzaamheden die de omgeving beïnvloeden, zoals afsluitingen

Deze voorbeelden geven een richting aan waarmee Infra Communicatie denkt te kunnen bijdragen aan een positieve beeldvorming van Lelystad Airport aan de de omgeving.

Created By
Infra Communicatie steinbach
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.