Modernisering Dienstverlening Kwalificeren en Examineren Janneke & Sam

Certificaten zijn zichtbaar in ons register keuzedelen

Alle kwalificaties zijn laagdrempelig en kort omschreven. Koppeling met beheersysteem kwalificatiestructuur

Fase 2 Fundament Juli 2017

Assemblagetool, opleidingsinstellingen zijn in staat om zelf Cross-overs, keuzedelen en kwalificaties samen te stellen en op een gebruiksvriendelijke manier in te dienen bij SBB

Certificatenloket: Opleidingsinstellingen en leerbedrijven kunnen zoeken in het bestaande aanbod van overheidscertificaten waarvan de inhoud gebaseerd is op onderdelen van kwalificaties. We integreren het BORIS certificatenloket hierin, of we maken een aparte omgeving

Fase 3 Personaliseren eind 2017

Beschrijvingen van kwalificaties zijn marktgericht, transparant binnen en tussen sectoren (toetsing Beroepsbeschrijvingen)

Linked Open Data server is ingericht op basis waarvan SBB zelf én haar klanten diverse applicaties kunnen bouwen, waarvan de bron voortdurend wordt geactualiseerd (kennisnet, mbo Raad, SBB)

Bredere toepassing kwalificatiestructuur: Synoniemen en equivalenties van kwalificaties/crebo’s zijn geregistreerd voor Stagemarkt

Koppeling met UWV database en NLQF/ESCO

Created By
Sam Sevens
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.