นางสาวโสมสิริ วัดล้อม 57030481 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม

นิทานเรื่อง ชนเผ่าน้อยจอมป่วน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเด็กวัยประถมศึกษาปีที่หนึ่งเพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในป่าของชนเผ่าอาเบาและปัวกี ผู้สอนสามารถสอดแทรกคำอธิบายที่เกี่ยวกับเรื่องราว และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นได้ ตามคู่มือการสอนที่แนบมาให้ด้านล่าง

คู่มือการสอน : ผู้สอนอาจจะถามผู้เรียนถึงสัตว์ต่างๆที่อยู่ภายในป่า ว่ามีสัตว์ประเภทใดที่นำมาเป้นอาหารหรือ ควรอนุรักษ์ไว้บ้าง โดยให้ผู้เรียนสามารถแสดงความเห็นดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่ภายในป่า และตั้งคำถามกับผู้เรียนถึงการตัดไม้ทำลายป่า
คู่มือการสอน : อธิบายเกี่ยวกับปรากฎการณ์ฟ้าร้อง และการเกิดฝน ให้กับผู้เรียนและชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อการตัดต้นไม้ทำลายป่า สามารถอธิบายภัยพิบัติที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อต้นไม้หมดไปจากโลกนี้ ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลเสียของการไม่มีป่าไม้
คู่มือการสอน : ในบทสุดท้ายผู้สอนควรถามถึงข้อคิดที่ได้จากเรื่องว่าผู้เรียนได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างและอาเบากับปัวกีควรจะช่วยรักษาผืนป่าได้อย่างไร หรือถามผู้เรียนว่าเคยปลูกป่าหรือไม่ พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ของการมีป่าไม้ทีสมบูรณ์
Created By
Somsiri Watlom
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.