Zonne energie Gemaakt door: selin odabas 2k2

Zonne - energie is energie van de zon, in de vorm van warmte en licht. In Nederland schijnt de zon genoeg voor zonneboilers en zonnepanelen.

Maar wie bedacht er zonne-energie ?

In 1839 ontdekte een Franse man Becquerel dat je met zonnelicht elektriciteit kan opwekken 50 jaar later werd de eerste zonnecel gemaakt.

Hoe werken zonnepanelen?

Op een zonnepaneel zit laagjes silicum, wanneer er zonlicht op komt onstaat er elektrische spanning op. *silicum = zuiver zand.

Bij zonne-energie komt geen CO2 vrij. En zonlicht raakt nooit op,CO2 is gas (schoner energie)

Toekomst van zonnepanelen

Wetenschappers hebben bewezen dat we later alleen nog maar zonne-energie gaan gebruiken. Dit is ook beter voor het mileu, en voor de mensheid.

Wat kunnen we allemaal met zonne-energie?

Met zonne-energie kunnen we: tv kijken, licht aan en uit. Eigenlijk alles, omdat er ook steeds meer autos komen op energie/zonne-energie is dit ook belangerijk

Einde

Credits:

Created with images by Myriams-Fotos - "sunrise sun pinwheel" • skeeze - "solar flare sun eruption" • skeeze - "solar panels installation workers" • succo - "solar cells solar energy photovoltaic" • wilhei - "electricity voltage light"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.