Loading

Problem - Reaktion - Lösning

PROBLEM

Kroniska sjukdomar är ofta kopplade till anemi. Det finns ett stort antal kroniker i olika sjukdomar med järnbrist. Dessa är till exempel kronisk njursjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom eller patienter med hjärt-kärlsjukdomar och många andra.

PROBLEM

Primärterapi för kronisk Järnbrist är normalt oralt järn i tablettform, vilket är icke-hemjärn där järnet är syntetiskt bundet. De huvudsakliga formerna som används är järnsalter såsom järnsulfat och järnfumarat och polysackarid-järn komplex.

PROBLEM

Icke-hemjärn måste lösas upp magens sura miljö innan järnjoner kan frisättas och absorberas. Om det pågår en syre-sänkande achlorhydri/protonpumpbehandling såsom med Losec/Omeprazol, vilket ofta är fallet, kommer detta inte hända och inget järn absorberas.

PROBLEM

Fria järnjoner är i grunden giftiga för organismen, så efter att ha bryts ner från icke-hemjärn kommer det att finnas fria järnjoner i magen. Detta ger de typiska bieffekterna för oralt järn. Absorption av icke-hemjärn är låg, endast 2 - 4 %.

REAKTION

Förr eller senare kommer den orala icke-hemjärnsteterapin att ge ökande bieffekter, så att behandlingen måste avbrytas. Om allvarlig och kronisk järnbrist föreligger av någon anledning, måste det behandlas, eller livshotande anemi kommer att uppstå.

REAKTION

Det enda kvarvarande behandlingsalternativet är IV- eller intravenöst järn. Detta administreras i dagliga mer eller mindre smärtsamma injektioner. Den andra är krångliga och dyra blodtransfusioner.

REAKTION

Intravenöst eller IV-järn har emellertid också nackdelar. Det finns risk för allergiska reaktioner och huvudrisken är en s.k. oxidativ stress eftersom det inte är ett naturligt sätt att absorbera järn. Det är obekvämt och också mycket dyrt.

LÖSNING

I motsats till icke-hemjärn absorberas naturligt hemoglobin som en helhet, Hem-järnstabletttillskott fungerar bra över längre tid. Effekt, tolerans eller upptag kommer inte att förändras över tid och det finns mycket få biverkningar.

LÖSNING

Dosering av hemjärnstabletter, en gång per dag, är mycket användarvänlig. Hemjärndosering behöver inte klinisk hjälp I motsats till IV-järn, vilket frigör patienten till exempelvis resor.

LÖSNING

Upptaget av hemjärn är 15-25%, vilket är flera gånger det med orala icke-hemjärnet. I studier är biverkningar på placebo-nivå. Hemjärn är rimligt prissatt.

Det svenska företaget MediTec NutriCare Division har ett starkt engagemang för att nå människor som lider av järnbrist, men vill inte ha problem i form av biverkningar etc.

OptiFer® tabletterna är baserade på naturligt bovint hemjärn och kommer säkert och effektivt att hålla järnvärden på en optimal nivå. www.optifer.international, www.hemeiron.com

Created By
Michael Collan, NutriCare Division, MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by Municipalidad de Miraflores - "Campaña de despistaje de anemia en la Institución Educativa Manuel Bonilla. (4)" • stevepb - "medicine pills blood pressure" • KJGarbutt - "Red Yellow and Green" • stevepb - "headache pain pills" • US Army Africa - "170201-A-BP709-303" • biker_becca - "intravenous hand wrist" • jarmoluk - "medications money cure" • Nghia Le - "untitled image" • annaharmsthiessen - "grass nature summer"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.