Loading

Fondy skupiny ČSOB/KBC budou zelenější 15. 2. 2021

Uhlí se neslučuje s udržitelným rozvojem

Od letošního roku uplatňujeme (jak v rámci mateřské KBC, tak v rámci ČSOB) přísné zásady pro financování činností souvisejících s uhlím nejen u našich fondů investujících do společensky odpovědných témat, ale také v rámci ostatních fondů.

Do žádných investičních fondů ČSOB/KBC se již nově nenakupují akcie nebo dluhopisové emise firem podnikajících v uhelném průmyslu. Vyloučení z investiční sféry platí také pro poskytovatele síťových služeb, kteří využívají elektrickou energii z uhlí v rozsahu odpovídajícím více než 25 % jejich obratu a kapacity.

Jedinou výjimkou je uhlí používané k výrobě oceli, kde zatím neexistuje účinná alternativa.

Proč jsme se takto rozhodli?

Vědecký výzkum dokazuje, že lidská činnost má významný dopad na globální oteplování. Na základě těchto poznatků vědci nabádají k přijetí opatření na zpomalení rychlosti oteplování.

Při spalování fosilních paliv se do atmosféry uvolňuje velké množství uhlíku. Vzhledem k tomu, že emise negativně dopadají na klima, patří jejich snižování v globálním měřítku k našim prioritám.

Naše cíle a zásady udržitelnosti pravidelně revidujeme spolu s tím, jak společnost nastavuje stále vyšší standardy udržitelnosti a sociální odpovědnosti.

Závazek udržitelného rozvoje

V loňském roce jsme se stali signatářem „Kolektivního závazku k boji proti změně klimatu“, který je součástí Finanční iniciativy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP FI).

Přijetím tohoto závazku podporujeme (spolu se svými klienty) ekologičtější přístup v oblasti ekonomiky.

Pokud máte zájem dozvědět se více o naší nabídce produktů udržitelného rozvoje, nezapomeňte se podívat na naše webové stránky.

Kenneth De Bruycker, expert pro udržitelné investice, KBC Asset Management
„Uplatňováním zásad týkajících se spalování uhlí u svých fondů vyjadřujeme snahu v maximální možné míře a ve spolupráci se svými klienty plnit závazek k ekologizaci ekonomik.“

Úpravy ukončeny 15. února 2021. Tento dokument je publikací společnosti KBC Asset Management NV (KBC AM). Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění a neposkytují žádnou záruku do budoucnosti. Nic z tohoto dokumentu nesmí být reprodukováno bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti KBC AM. Informace zde uvedené se řídí zákony Belgie a podléhají výlučné pravomoci jejích soudů.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.

Created By
ČSOB AM
Appreciate