Membuat Kerja Kemasyarakatan Lebih Menarik

Mengadakan persembahan tarian

- Mengajar anak - anak yatim cara - cara untuk menari dengan betul. - Diadakan pada hujung minggu. - Boleh memperkasakan silaturahhim.

Mengadakan sebuah temasya

- Adakan aktiviti- aktiviti menarik. -Pelajar yang bagus dalam bidang seni boleh melukis wajah murid. - Untung akan didermakan ke rumah anak - anak yatim Muhamadiyah. - Diadakan setiap tahun

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.