Fair play

Ik vind fair play belangrijk in de sport want dan wens je elkaar succses of aan het einde van het spek dat je een goed spel heb gespeeld.

Gezondheid en veiligheid is wel belangrijk in mijn sport want, als je iets broek ofzo dan kan je niet meer mee doen.

Meedoen vind ik belangrijker dan winnen want, dan word de wedstrijd leuker.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.