Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Pam yn dychwelyd i’r campws yn dilyn Egwyl y Gaeaf, rydym yn eich annog i fynd am brawf.

Bydd pob myfyriwr ar y campws yn gallu cael 2 brawf asymptomatig, 3 diwrnod ar wahân. Yn wahanol i fis Rhagfyr, ni fydd yn rhaid i chi archebu prawf. Bydd y safle profi yn Neuadd PJ ar gael o 4 Ionawr, rhwng dydd Llun-dydd Gwener 10yb-1yp a 2yp-4yp ar gyfer profion.

Yn ychwanegol, bydd hefyd modd cael prawf yn Ystafell Gyffredin Braint (Safle Ffriddoedd) a Acapella (Safle Santes Fair) dydd Llun i ddydd Gwener 12yp-4yp.

Dim ond os nad ydych yn profi unrhyw symptomau covid-19 ac nad ydych wedi cael eich enwi fel rhywun a fu mewn cysylltiad agos â pherson sydd wedi profi’n bositif y dylech fynd am brawf asymptomatig. Os oes gennych symptomau, archebwch brawf symptomatig yn Ysbyty Enfys yma.

When returning to campus following the Winter Break, we strongly encourage you to undertake testing.

All students on campus will be able to access 2 asymptomatic tests, 3 days apart. Unlike in December, you will not be required to book a test. The testing site in PJ Hall will be available from 4th January, between Monday-Friday 10am-1pm and 2pm-4pm for you to access a test.

Additionally, testing is now available in Braint Common Room (Ffriddoedd Site) and Acapella (St Mary's Site), Monday-Friday 12pm-4pm

You should only go for an asymptomatic test if you are not experiencing any covid-19 symptoms and have not been identified as a close contact of someone positive. If you do have symptoms, please book a symptomatic test in Ysbyty Enfys here.

Diweddariad Pwysig gan y Tîm Sabothol

AD-DALIADAU RENT

Mae llawer o fyfyrwyr wedi bod mewn cysylltiad â ni ynghylch ad-daliadau rhent ac rydym yn teimlo na ddylid codi tâl ar fyfyrwyr am lety nad ydyn nhw neu na allant ei ddefnyddio o ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau a'r arweiniad COVID sy'n dod gan Brifysgolion a'r llywodraeth. Fel Undeb rydym yn parhau i fynd ar drywydd hyn, ar lefel leol ac ar lefel genedlaethol gan weithio gydag UCM ar y mater hwn, rydym hefyd yn bwriadu cyfarfod â Sian Gwenllian AS, yr aelod lleol dros y Senedd i weld sut y gallwn weithio gyda'n gilydd ar y mater yma.

Rydym yn ymwybodol o’r ymgyrch sy'n galw am streic rhent. Rydym mewn cysylltiad â'r trefnwyr ac yn gobeithio gweithio gyda'n gilydd ar rai amcanion a rennir. Roedd yr Undeb yn llwyddiannus cyn y Nadolig wrth sicrhau gostyngiad o 10% ar gyfer pob myfyriwr mewn llety sy'n eiddo i'r Brifysgol. Efallai eich bod yn pendroni, ‘pam 10%?’, Wel adeg y negodi, roedd cyfanswm yr amser y cafodd myfyrwyr eu cyfarwyddo i adael llety prifysgol trwy arweiniad y llywodraeth yn cyfateb i rent oddeutu 1 mis ’(contract 40+ wythnos). Roedd 10% i bawb, yn lle cynnig ad-daliadau i fyfyrwyr a adawodd yn well i ni gan nad oedd yr ad-daliad hwn yn gwahaniaethu yn erbyn y rhai na allent adael, hyd yn oed os oeddent am wneud hynny, megis myfyrwyr rhyngwladol a'r rheini ag aelodau bregus o'r teulu. Rydym yn deall, yn dilyn y datblygiadau diweddar, efallai na fydd 10% yn mynd yn ddigon pell, ond mae'n werth nodi mai ni oedd y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i gynnig ad-daliadau. Mae hyn yn rhywbeth y mae'r Undeb yn hynod falch ohono, ac rydym yn parhau gyda'r trafodaethau i geisio cael canlyniadau gwell fyth i fyfyrwyr. Rydym hefyd wedi cysylltu â phob darparwr neuaddau preifat ym Mangor, i weld a allwn fwynhau peth llwyddiant i'n myfyrwyr yn y sector llety preifat.

RHWYD DDIOGELWCH/ DIM ANFNTAIS

I'r rhai ohonoch sydd ddim yn gwybod, mae hwn yn bolisi sy'n lliniaru yn erbyn effaith set o amgylchiadau annisgwyl sy'n sicrhau nad oes unrhyw fyfyriwr dan anfantais yn academaidd. Ym mis Mawrth, ar ôl symud i ddysgu ar-lein, roedd hyn yn rhywbeth y buom yn gweithio arno gyda'r Brifysgol i'w roi ar waith i sicrhau bod pob myfyriwr yn cyflawni cystal ag yr oeddent wedi'i gofnodi cyn COVID. Mae hyn yn rhywbeth rydyn ni'n pwyso amdano eto ac rydyn ni'n gobeithio gallu darparu opsiynau i'w cyflwyno i'r Brifysgol i wella'r sefyllfa. Mae'r pandemig yn parhau i effeithio ar bob myfyriwr ac mae polisïau lliniaru dal yn angenrheidiol. Ni ddylai unrhyw fyfyriwr fod dan anfantais oherwydd effeithiau Covid-19 a dylai pob myfyriwr, gymaint â phosibl, gael chwarae teg i ddangos eu cyflawniad academaidd.

AILSTRYWTHURO’R BRIFYSGOL

Rydym yn sylweddoli bod llawer o fyfyrwyr yn poeni am y newidiadau staff yn dilyn ymarfer ailstrwythuro’r brifysgol. Fel Undeb fe wnaethom fwydo yn ôl i'r brifysgol gydag ymateb a gasglwyd ar ran yr holl fyfyrwyr oedd yn amlinellu ymateb yr Undeb a myfyrwyr i'r newidiadau arfaethedig, mae hwn i’w weld ar ein gwefan https://www.undebbangor.com/report. Nid oedd hon yn dasg hawdd, gan fod yr ailstrwythuro wedi effeithio ar bob adran ar draws y brifysgol, ond rydym yn falch bod sawl newid o ganlyniad i fewnbwn myfyrwyr wedi'u gwneud i'r cynlluniau ailstrwythuro, ac rydym yn annog y brifysgol i gyfleu'r holl newidiadau perthnasol i fyfyrwyr mor fuan a phosib, rydym wedi cyfarfod â Chyfarwyddwyr Gwasanaethau a Deoniaid a Phenaethiaid Ysgolion i drafod cynlluniau ar sut y byddant yn gweithredu'r newidiadau ac yn hollbwysig sut y byddant yn cyfleu hyn i fyfyrwyr.

IECHYD MEDDWL A LLES MYFYRWYR

Mae'r pandemig coronafirws wedi cael effaith enfawr ar ein hiechyd meddwl. Mae pob diwrnod wedi bod yn heriol, ac yn llawn cymaint o ansicrwydd i bob un ohonom. Mae effeithiau pellhau cymdeithasol, y cyfnodau clo a phryder y cyfryngau yn cael effaith andwyol ar iechyd meddwl a lles myfyrwyr. Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o'r gefnogaeth iechyd meddwl sydd ar gael, a'n prosiectau a'n gweithgareddau lles a cyfoed i cyfoed sydd gennym. Mae rhai o’r gweithgareddau yma’n cynnwyd sesiynau galw heibio wythnosol gyda’r cynghorwyr iechyd meddwl a’n gwirfoddolwyr a sesiynau ioga wythnosol. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda gwasanaethau cymorth myfyrwyr ac rydym wedi cynnal trafodaethau gyda'r brifysgol ynglŷn â sut maen nhw'n gwario’r cyllid ychwanegol a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gwasanaethau iechyd meddwl myfyrwyr, a oedd yn cynnwys cronfeydd caledi ariannol, gwasanaethau i fyfyrwyr sy'n hunan ynysu a chefnogaeth i fyfyrwyr bregus. Rydym hefyd wedi derbyn rhywfaint o arian tuag at gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac mae hyn wedi cefnogi gweithgareddau fel ein Hyfforddiant Gwydnwch Emosiynol, a phecynnau Gofal Gaeaf i fyfyrwyr a arhosodd ym Mangor dros wyliau'r gaeaf. Os oes gennych syniadau ar beth arall, gallem fod yn ei wneud, cysylltwch â ni.

Rydym yn gwneud ein gorau glas i ddod â newid cadarnhaol, a byddwn yn parhau i fod yma i'ch cefnogi.

Important Update from the Sabb Team

RENT REBATES

Many students have been in touch with us about rent rebates and we feel that students shouldn’t be charged for accommodation that they have not or cannot use as a direct result from the COVID restrictions and guidance coming from Universities and government. As an SU we continue to pursue this, on a local level and on a national level working with NUS on this matter, we also plan to meet with Sian Gwenllian MS, the local Member for the Senedd to see how we can work together on this matter.

We’re aware of a campaign circulating calling for a rent strike. We are in communication with the organisers and hope to work together on some shared goals. The SU were successful prior to Christmas in securing a 10% discount for all students in University owned accommodation. You may be wondering, ‘why 10%?’, well at the time of negotiation, the total amount of time that students were instructed to vacate university accommodation by government guidance was equivalent to roughly 1 months’ rent(40+ week contract). 10% to all , instead of only offering rebates to students that actually left was also preferable to us as this refund did not discriminate against those that couldn’t leave, even if they wanted to, such as international students and those with vulnerable family members. We understand that following the recent developments, that 10% may not go far enough, but it is worth mentioning that we were the first University in Wales to offer rebates. This is something Undeb Bangor is incredibly proud of, and we are continuing this discussion for even better outcomes for students. We have also contacted all private hall providers in Bangor, to see if we can enjoy some success for our students in the private accommodation sector.

NO DETRIMENT/SAFETY NET

For those of you that don’t know, this is a policy that mitigates against the impact of a set of unforeseen circumstances that ensure no student is disadvantaged academically. In March, following the move to online learning, this was something we worked on with the University to put in place to ensure every student achieved at least as good as they had on record prior to COVID. This is something we are pushing for again and we hope to be able to provide options to put forward to the University to improve the situation. All students continue to be affected by the pandemic and mitigating policies are still necessary. No student should be disadvantaged by the impacts of Covid-19 and all students should, as much as possible, have a level playing field to demonstrate their academic achievement.

UNIVERSITY RESTRUCTURE

We realise that many students are concerned with the staff changes following a university restructuring exercise. As an SU we fed back to the university with a collated a response on behalf of all students that outlined the Undeb and the student response to the proposed changes, which can be found on our website https://www.undebbangor.com/report . This was no easy task, as the restructures impacted all departments across the university, but we are pleased that several changes as a result of students input have been made to the restructuring plans, and we are imploring the university to communicate all relevant changes to students ASAP, and we have met with Directors of Services and Deans and Heads of Schools to discuss plans on how they will implement the changes and crucially how they will communicate this to students.

STUDENT MENTAL HEALTH AND WELLBEING

The coronavirus pandemic has had a massive impact on our mental health. Every single day has been challenging, and full of so much uncertainty for each and every one of us. The effects of social distancing, lockdown and anxiety from the media is having an adverse impact on student mental health, and wellbeing. We have been working hard to ensure that all students are aware of the available mental health support and our wellbeing and peer to peer support projects and activities, and. Some of these activities include our weekly Connect@Bangor drop-ins with university mental health advisor’s and our volunteers, and weekly yoga sessions. We’re working closely with the university’s student support services, and have held discussions with the university about how they’re spending additional funding received from Welsh Government to support student mental health services, which included financial hardship funds, services for self-isolating students and support for vulnerable students. We have also received some funding towards support for students from the Welsh Government and this has supported activities such as our Emotional Resilience Training, and Winter Care packages for student that remained in Bangor over the winter break. If you have ideas on what more, we could be doing please get in touch.

We are doing our utmost to bring positive change, and we are and will continue to be here to support you.

Hyfforddiant Gwytnwch Emosiynol

Drwy gydol y mis ar gyfer mis Ionawr a mis Chwefror rydym wedi trefnu hyfforddiant gwydnwch emosiynol i fyfyrwyr.

Mae gwydnwch emosiynol yn amddiffyniad mawr rhag iselder clinigol, gorbryder a materion iechyd meddwl cyffredin eraill.

Nod yr hyfforddiant hwn yw helpu unigolion i ddatblygu'r sgiliau bywyd i ddod yn bobl hynod wydn, bydd y rhaglen yn eich helpu i wella eich gwydnwch a thrwy hynny ddiogelu eich iechyd meddwl.

Os hoffech fynychu'r hyfforddiant hwn, cofrestrwch drwy glicio yma.

Emotional Resilience Training

Through the months for January and February we have organised emotional resilience training for students.

Emotional resilience is a major defence against clinical depression, anxiety and other common mental health issues.

This training aims at helping individuals develop the life skills to become highly resilient people, the programme will help you improve your resilience thereby protecting your mental health.

If you would like to attend this training, please sign up by clicking here.

Sesiwn Ymgartrefu gyda Gwasanaethau Myfyrwyr

I groesawu myfyrwyr i Brifysgol Bangor, byddwn yn cynnal sesiwn Holi ac Ateb Ymgartrefu gydag aelodau o staff o'r Gwasanaethau Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am y Brifysgol, y gefnogaeth sydd ar gael i chi, a llawer mwy.

Bydd y sesiwn Holi ac Ateb ddydd Mercher 20fed Ionawr am 12yp, i gyflwyno cwestiwn ac i ymuno, cliciwch yma.

Settling In Q&A with Student Services

To welcome students to Bangor University, we'll be hosting a Settling in Q&A with staff members from Student Services and the Students' Union to answer any questions you may have about the University, the support available to you, and much more.

The Q & A session will be on Wednesday 20th of January at 12pm, to submit a question and to join, click here.

Ennillwyr Cynghrair Cyfnod Clo Prifysgol Bangor

Da iawn i Ffrisbi Eithafol ar ennill cynghrair CCPB 2020.

Roedd yn 7 wythnos wych o gystadlu gyda 39 o geisiadau tîm.

Yn dilyn yr ymateb gwych gan gynghrair CCPB y semester diwethaf byddwn yn rhedeg cynghrair arall mewn ychydig wythnosau.

Roedd cynghrair CCPB yn cynnwys heriau corfforol a chreadigol i'r tîm gystadlu ynddynt. os hoffech ymuno yn y gynghrair, llenwch y ffurflen cyn 18 Ionawr.

Mae hyn yn agored i bob grŵp, does dim rhaid i chi fod mewn tîm chwaraeon i gystadlu. Cofrestrwch yma.

Os hoffech weld beth oedd y gynghrair yn ei gynnwys yn y semester diwethaf, ewch ymlaen i Instagram yr UA.

Bangor University Lockdown League Winners

Well done to Ultimate Frisbee on winning the BULL league 2020.

It was a great 7 weeks of competition with 39 team entries.

Following the great response from the BULL league last semester we will be running another league starting in a few weeks.

The BULL league consisted in physical and creative challenges for team to compete in. if you would like to join in the league please complete the form before the 18th January.

This is open to all groups, you don’t have to be in a sports team to compete. Sing up here.

If you’d like to see what the league consisted of last semester please ahead over to the AU Instagram.

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate

Credits:

Created with an image by BlenderTimer - "coronavirus corona virus"