Νομοθετικές πρωτοβουλίες της τρεχουσας περιοδου

Όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές, στο υπουργικό συμβούλιο εξετάστηκαν μία σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Αρχικά έγινε αναφορά στη ψήφιση την προηγούμενη εβδομάδα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.

Αναφορά έγινε και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ, το οποίο μεταξύ άλλων «αναμορφώνει και εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΔΕΥΑ, οι οποίες αναγνωρίζονται πλέον και οργανώνονται ως διαχειριστές ενός φυσικού δημόσιου αγαθού, εναρμονίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (με βάση την αρχή ανάκτησης του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους) και προσαρμόζονται στα σύγχρονα οργανωτικά, οικονομικά και αναπτυξιακά δεδομένα».

»Δίνει τη δυνατότητα χορήγησης αντιμισθίας σε αντιδημάρχους που μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν. Προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α' βαθμού με πολύ ευνοϊκούς όρους και ρυθμίζει μια σειρά ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως και τα ζητήματα με τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ» σύμφωνα με τις ίδιε πηγές.

Το νομοσχέδιο αυτό θα έχει ψηφισθεί μέχρι τις αρχές του Αυγούστου και τον Σεπτέμβριο το Υπουργείο Εσωτερικών θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου με τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές στον ‘'Καλλικράτη''».

EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Νομοσχέδια που αναμένεται να κατατεθούν

Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο κατατίθεται σήμερα και ρυθμίζει μεταξύ άλλων την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας ενώ επιχειρεί και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, «με βασική στόχευση την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών εταιριών».

Στο ίδιο νομοσχέδιο «προστίθενται κατηγορίες αγαθών στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ - αγροτικά εφόδια διευρύνεται, η υφιστάμενη προστασία των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό έναντι κατασχέσεων του Δημοσίου μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1250) ευρώ και ως προς τις τυχόν τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Προβλέπεται φορολογική ελάφρυνση των πληγέντων στις δημοτικές ενότητες του δήμου Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επίσης με στόχο την εξοικονόμηση πόρων παραχωρούνται δημόσια ακίνητα, σε φορείς του δημοσίου τομέα (υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. κ.λπ.), που δύνανται να τα διαχειριστούν και να τα συντηρήσουν».

Νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και μεταφορών για τον ΟΑΣΘ, «για την κυβέρνηση οι αστικές συγκοινωνίες δεν είναι μια συνήθης οικονομική δραστηριότητα μεταφορικού έργου. Είναι ένας τομέας κοινωνικής υπηρεσίας, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές έγινες λόγος για αδιαφανές κρατικοδίαιτο ιδιωτικό μονοπώλιο. Με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα ο ΟΑΣΘ, περνά στο ελληνικό Δημόσιο και εκκαθαρίζεται για λόγους προστασίας της εθνικής οικονομίας και για την προστασία διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας υπηρεσίας αστικής συγκοινωνίας. Ενώ διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα τόσο των εργαζομένων του καταργούμενου Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.Θ.), όσο και του Ο.Α.Σ.Θ, οι οποίοι μεταφέρονται στους δύο νέους φορείς, υπό το καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου».

Αρχές Αυγούστου αναμένεται να έχει ψηφιστεί και το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, οι διατάξεις του οποίου συγκροτούν μια ευρεία νομοθετική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΙ.

«Το νομοσχέδιο αφορά στη διοίκηση των ιδρυμάτων, ενώ διασφαλίζει τη λειτουργία των δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τη θέσπιση τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στα τμήματα πενταετούς φοίτησης σε συνδυασμό με την έναρξη διαδικασίων επίλυσης των επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Επανέρχεται τα ακαδημαϊκό άσυλο, εκλέγονται οι Αντιπρυτάνεις με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, επανέρχεται η φοιτητική συμμετοχή στα όργανα, η Σύγκλητος διευρύνεται, καταργούνται τα δυσλειτουργικά Συμβούλια Ιδρυμάτων».

EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχει ψηφισθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «που αφορά αφενός στην πρωτοβάθμια υγεία αφετέρου στην επίλυση ευρύτερων προβλημάτων στη δημόσια υγεία. Με το νομοσχέδιο διευρύνεται ο «δημόσιος χώρος» στην Υγεία και προδιαγράφεται ο επικουρικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα, ανασυγκροτειται η Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Επίσης προβλέπεται η διαγραφή των βεβαιωμένων σε ΔΟΥ χρεών ανασφάλιστων πολιτών, ενώ προβλέπεται και η ίδρυση νοσοκομείου στην Κάρπαθο».

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται και θα καταθέσει στο τέλος Αυγούστου και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως: το νομοσχέδιο για την ψηφιακή πολιτική και τη διαστημική εταιρεία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας, νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα νωπά προϊόντα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα αυθαίρετα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Εξωτερικών για το Ινστιτούτο της Βενετίας και άλλα.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.