เตือนภัยโรคในเด็ก...มาพร้อมลมหนาว ลมหนาวมาเยือนแล้ว... แต่ไม่ได้พัดพาเอาอากาศเย็นสบายมาทักทายอย่างเดียว

ลมหนาวมาเยือนแล้ว... แต่ไม่ได้พัดพาเอาอากาศเย็นสบายมาทักทายอย่างเดียว ยังหอบเอาความเสี่ยงต่อโรคหน้าหนาวมาฝากด้วย โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ต้องระวัง 3 โรคอันตราย "อุจจาระร่วง – ไข้หวัดใหญ่ - มือเท้าปาก" กันให้ดี เพราะหน้าหนาวทีไรมีเด็กๆ เจ็บป่วยจากโรคพวกนี้มากขึ้นทุกปี

โรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก เกิดจากดื่มน้ำหรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ทำให้มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหรือถ่ายเหลว พ่อแม่ควรสังเกตให้ดีว่า ถ้าลูกเริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัดและเริ่มถ่ายเหลว ให้รีบพาไปหาหมอ เพราะถ้าถ่ายท้องบ่อยจนมีภาวะขาดน้ำรุนแรงก็จะเป็นอันตรายมาก ถ้าลูกป่วยควรดูแลด้วยการผสมสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ให้ดื่มทีละน้อย แต่สำคัญที่สุดคือ การป้องกันโดยกินอาหารสะอาด ปรุงสุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

โรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ถ้าลูกป่วยให้ดูแลด้วยการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ ใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น และให้พักผ่อนมากๆ แต่ถ้าไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน และเสี่ยงมีอาการแทรกซ้อนให้รีบพาไปหาหมอ

โรคมือ เท้า ปาก มักพบในทารกและเด็กเล็ก เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรง เชื้อพวกนี้มักติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพอง และแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย วิธีป้องกันคือ ไม่นำเด็กเล็กไปในที่ชุมชนในช่วงที่มีการระบาด หากพบเด็กป่วยหรือสงสัยว่าป่วยในโรงเรียนหรือชุมชน ต้องแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มเพื่อนจนกว่าจะหายเป็นปกติ

นอกจาก 3 โรคหลักๆ นี้แล้ว พ่อแม่ยังควรระวังโรคอื่นๆ ที่เด็กมีโอกาสเสี่ยงเป็นมากขึ้นในหน้าหนาวอย่าง ปอดบวม ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่ปอด โรคหัด ที่เกิดจากเชื้อไวรัสรูบิโอลา และ อีสุกอีใส

ใส่ใจ หมั่นสังเกต และป้องกัน เท่านี้ก็พาลูกห่างไกลโรคหน้าหนาวได้แล้ว

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.