מעגלי קיום התאחדות הצופים שבט יפו מארח דצמבר 2016

מפגש שני

משתתפים

שבט יהודה מאור יהודה

שבט נמרוד מאשקלון

כפר סמיע צופים דרוזים

כפר כיסרה צופים מוסלמים

שבט יפו נוצרים אורתודוקסים

שבט לפיד מלפיד

חיבוק בוקר

בונים סולם מסנדות וכפיתות

ארוחת בוקר

המירוץ למיליון ברחובות יפו העתיקה

ארוחת צהריים מעולה וטעימה

מפגש סיכום ופרידה

תודה לשבט יפו על האירוח המעולה להתראות במפגש הבא

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.