Κερδίστε αυτό το κάθισμα 65 χρονια Tsiros office furniture

Κάντε like και ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook και γίνετε εσείς αυτός ή αυτή που θα κερδίσει ένα κάθισμα εργασίας αξίας 135€. Η κλήρωση θα γίνει στις 30/01/2017 και ώρα 14:00.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.