Beweging VOrm & media

Experimenteren

  • Uit onze verdieping is gekomen dat we een stoomtrein naar een moderne ns trein willen veranderen en die trein weer naar een auto.
  • Dit doen we om te laten zien hoe comfortabel een trein is, reclame dus.
  • We gaan adobe draw gebruiken voor de foto's van de animatie
  • We zijn er aan de hand van experimenteren achter gekomen dat we voor het animeren het progamma AC animation HD gaan gebruiken

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.