การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Make a difference project

👉🏿"ข้อมูลบุคคลที่ต้องการพัฒนา"
นางสาว อารญา เทศเซ็นท์ 570112010054

อุปนิสัย บุคลิกลักษณะของอารญา

  • มีความรับผิดชอบ
  • มีความกระตือรือร้น
  • ขี้อาย
  • และขาดความมั่นใจในตนเอง
💡ข้อมูล project💡

🐷เหตุผลในการพัฒนา : สิ่งที่ดิฉันจะพัฒนาคืออยากไห้เพื่อนให้มีความมั่นใจให้มากขึ้นเพราะว่าความมั่นใจในตนเองเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการประสบความสำเร็จ

🐷สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา : ปัจจุบันเพื่อนได้ขาดความมั่นใจมากทั้งในแง่ในการทำงาน การเข้าสังคม และเขาได้มีอาการที่ไม่มั่นใจ กังวล ระแวง ว่าที่คิดไปแล้วนั้นถูกหรือผิด กลัวสิ่งนั้นกังวลสิ่งนี้

🐷เป้าหมายในการพัฒนา : เพื่อนได้มีการเปลี่ยนแปลงคือมีความเชื่อมั่นใจตนเอง ในด้านการทำงาน การเข้าสังคมและการใช้ชีวิตประจำวัน และเขาได้มีพฤติกรรมที่กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด กล้าที่จะลงมือทำ มีความกล้าเสี่ยง

🐷ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำ project: เนื่องจากอารญาได้ขาดความมั่นใจ และเป็นคนที่ขี้อายทำไห้เป็นอุปสรรคการเข้าหาสังคมหรือการแสดงออก

🏀การดำเนินการทำ project 🏀

🍎เทคนิคที่เลือกใช้ในการพัฒนาเป้าหมาย เนื่องจากอารญาเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตนเองในด้านการทำงาน การเข้าหาสังคม และการใช้ชีวิตประจำวัน ดิฉันจึงเลือกใช้เทคนิค "การสอน" เพื่อแนะนำให้รู้วิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ในส่วนในการพัฒนาดิฉันก็ได้แนะนำวิธีการสร้างความมั่นใจในตนเองด้วยตนเองโดยที่ดิฉันแนะนำเทคนิคไห้ปฎิบัติเพื่อเป็นการในการพัฒนา

🍎ขั้นตอนที่ดำเนินการพัฒนาให่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม : ดิฉันได้มีการตั้งกฏว่าเวลามีการพรีเซ้นท์งานก็จะไห้เพื่อนได้พูดเป็นคนแรก ถ้าครั้งไหนเพื่อนพูดดีก็จะมีรางวัลไห้

🍎บันทึกผลการพัฒนา/ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง2เดือน (1 ก.พ.- 31 มี.ค.60 )

  • ได้มีการพัฒนาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเลยทีเดียว
  • ได้มีความคิดเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ
  • กล้าแสดงออกกล้าที่จะเข้าหาผู้คนเยอะๆ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.