Waterkracht gemaakt door: begüm

De naam voor energie is waterkracht. Een dam of een stuwdam is ook een bekende vorm van energie met hulp van water. Als water van boven naar beneden wilt kunnen we van die energie gebruik van maken. 4/5 deel van de wereld is bedekt met water. als je energie uit water wilt halen, dan moet het in beweging zitten. en dat kan op de volgende manieren: uit eb en vloed, uit een waterval, en uit het rivier. waterkracht heeft ook een verzamelnaam voor verschillende soorten energie uit stromend water.

waterkracht heeft ook een geschiedenis. waterkracht werd in het verleden vooral gebruikt voor het malen, van graan en het zagen van hout. waterkracht werd vroeger ook wel ' witte schuim ' genoemd, het werd zo genoemd omdat er soms witte schuim ontstaat bij stromend water.

De kracht van stromend en vallend water kan met behulp van een waterturbine (waterturbine is een apparaat dat de energie van stromend water op een dam in beweging zet, meestal word dat gebruikt om elektriciteit te maken ).
Voordelen waterkracht: 1. het is schoner en goedkoper. 2. het zorgt er voor dat je energie kunt gebruikten. 3. je kunt veel energie opwekken. 4. het gaat langer mee en dat is goedkoop. Nadelen waterkracht 1. het is duur om het te bouwen. 2. het milieu veranderd. 3. gebieden lopen onder en mensen moeten daardoor verhuizen. 4. sommige dieren hebben het moeilijk om hun leefgebied te bereiken.

hier leggen ze uit hoe waterkrachtcentrale werkt.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.