TAGASIVAADE 2016. AASTALE Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis toimus möödunud aastal nii mõndagi põnevat. Uuri lähemalt!

Uurimisteemade laat üliõpilastele

Sügisel toimus esmakordsel haridusteaduste instituudi uurimisteemade laat, mille eesmärk oli tutvustada bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse, integreeritud ja magistriõppe üliõpilastele instituudi õppejõudude, teadurite, doktorantide uurimisteemasid ja projekte - ikka selleks, inspireerida üliõpilasi valdkondlike uurimisteemade ja potentsiaalsete juhendajate valikul.

Laat toimus plakatite ja vaba diskussiooni vormis ning osutus väga menukaks - terve Mare maja kolmanda korruse aatrium oli rahvast täis!

Kaasjuhendamise pilootprojekt koostöös Tallinna Haridusametiga

Juunis 2016 sai hoo sisse projekt, mille käigus aitavad TLÜ magistrandid juhendada gümnaasiumiõpilaste uurimistöid. Pilootprojektist võtab osa kuus Tallinna kooli, sealhulgas ükesteist õpilast ja kaheksa magistrandist kaasjuhendajat. Uurimistööde teemade hulka kuuluvad näiteks "Mitmekultuuriline õpikeskkond ja selle mõju lapsele" ja "Nuti õpimängud loomaaias".

Selleks, et õpilased ja tudengid üksteiselt maksimaalselt õppida saaks ja üheskoos kenasti toimetaksid, on kaasjuhendamise protsessi toetamas ka ülikooli õppejõud ja õpilaste koolipoolsed juhendajad. Seetõttu viiakse lisaks kaasjuhendamisele läbi ka õpetajate täiendkoolitust, kus on 17 osalejat.

2016. aasta sügisel asus usinalt tööle haridusuuenduse tippkeskuse (HUT) meeskond. Tippkeskusesse kuuluvad teadlased Eestist, Austriast ja Hispaaniast ning novembrikuus esitati Euroopa Komisjonile taotlus TEAMING meetme esimese faasi rahastuse saamiseks, et luua tulevikus rahvusvaheline digipöörde ja elukestva õppe kompetentsikeskus nimega DigiTaLL (ehk Digital Transformation and Lifelong Learning).

Üliõpilased osalesid vabatahtlikena lasteaedade töös

Septembrist detsembrini osales kaheksa Tallinna Ülikooli alushariduse esimese kursuse üliõpilast Vabatahtliku Õpetaja Programmis.

Programmi eesmärk on toetada üliõpilaste kogemuste kujunemist ja motiveeritust töötada lasteaias ning pakkuda neile lisaks õpingutele ka kohest praktika kogemust. Üliõpilased aitavad omakorda lasteaedasid tegevuste korraldamisel, õppekäikudel jm.

Programmi idee on pärit Lissaboni ülikooli ISEC õppejõududelt, kes möödunud kevadel TLÜ haridusteaduste instituuti külastasid ja oma vastavat kogemust tutvustasid. Edasiselt on kavas programmiga liituda ka klassiõpetajate üliõpilastel. Pakume tulevikus võimalust programmiga liituda ka gümnasistidele, kes soovivad teada, kas õpetaja kutse on neile sobiv ning kes sooviksid tulla õppima Tallinna Ülikooli õpetajahariduse õppekavadele. Vabatahtlikke juhendas eelkoolipedagoogika dotsent Tiia Õun.

Rahvusvaheline koostöö kogub hoogu

2016. aasta septembrikuus avati Tallinna, Glasgow ja Malta ülikoolides ning Küprose avatud ülikoolis uus ja ainulaadne magistriõppekava Adult Education for Social Change (IMAESC) ehk täiskasvanuõpe sotsiaalsetes muutustes. IMAESC on Erasmus Munduse programmi kuuluv interdistsiplinaarne ja kombineeritud õppevormidega magistriõppe õppekava. Selle loomise aluseks on ühiskonna sotsiaalsete muutuste ja probleemide mõtestamine ning soov luua läbi täiskasvanuhariduse võimaluste innovatiivseid lahendusi – ikka selleks, et toetada täiskasvanute õppimist ja kohanemist sotsiaalsete muutustega.

Novembrikuus külastasid mitmed haridusteaduste instituudi õppejõud kolleege Lissaboni ülikoolis (Instituto Superior de Educação e Ciências – ISEC), et anda hoogu kahe ülikooli vahelisele koostööle ning külastada sealseid lasteaedu ja koole.

Alushariduse õppekava üliõpilastel oli sügissemestril esimest korda võimalik sooritada pedagoogilist praktikat Stockholmi Eesti lasteaias.

2016. aastal käivitasime taaskord teadusseminaride sarja, millest esimene poolaasta keskendus instituudi suuremate projektide tutvustusele. Alates sügisest 2016 toimusid teadusseminarid uues formaadis, kus rõhk oli modereeritud temaatilistel aruteludel, mitte enam ettekannetel.

Tänasime õpetajaid vahva videoga

Suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest.

Andragoogika valdkond tähistas 30. juubelit

1986. aastal avatud andragoogika ja juhtimistöö kateedrist on tänaseks välja kasvanud andragoogika ja hariduse juhtimise erialad, mis on ainsad omataolised õppekavad Eestis.

Juubeliaasta tähendusteks olid kohtumised, uued uksed ja avatud rajad, mis püüavad kokku tuua endiseid ja praeguseid üliõpilasi, õppejõude ning koostööpartnereid. „Kohtumised annavad võimaluse jagada, kogeda, inspireerida, laiendada koostöövõrgustikke ja tugevdada kogukonda,“ selgitas andragoogika professor Larissa Jõgi, miks just kohtumised vilistlastega juubeliaastat iseloomustama peaksid.

Meie vilistlased on meie vägi, oleme ülikoolis nende üle väga uhked.

ELUkogemus HARIb

ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) on kõigile Tallinna Ülikooli tudengitele kohustuslik õppeaine, mille raames viiakse ellu erialadevahelisi projekte. ELU eesmärk on pakkuda kõigile üliõpilastele võimalus tegeleda just nende ideede ja teemadega, mis neid huvitavad ja ise valida sobilik viis oma idee teostamiseks.

Oktoobrikuus alustas tegevust haridusteaduste instituudi (hellitavalt HARI) töörühm. Esimese eduka üritusena toimus oma töötajatele suunatud maailmakohvik “ELUkogemus HARIb”.

Kui sügissemestril käivitus instituudis kaks ELUprojekti, siis kevadsemestril on instituudi poolt välja pakutud juba 23 ELUprojekti.

2016. aastal kaitsesid kasvatusteaduste doktorikraadi Anna-Liisa Jõgi, Andry Kikkull, Merilyn Meristo ja Martin Sillaots.

Edu lühiajalise haridusuuringu konkursil

Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud lühiajalise haridusuuringu konkursil said toetust alushariduse didaktika lektori Riin Seema, HIK-i õpetajahariduse projektijuht Kirsti Rumma ning professor Mati Heidmetsa juhitud projektid.

Konkursi eesmärk on aidata kaasa Eesti elukestva õppe strateegia sihtide rakendumisele üldhariduses – muutuva õpikäsituse, õpetajaameti atraktiivsuse ja võrdsete võimaluste toetamiseks. Instituudi projektidele jagati toetusi üle 20 000 euro.

Kompetentsikeskuse projekt HIK-is

2016. aastal käivitus edukalt haridusuuenduse kompetentsikeskuse projekt. Keskus kujundatakse praeguse haridusinnovatsiooni keskuse baasil ning tema fookuses on muutuv õpikäsitus, selle olemus, praktiline realiseerimine ja hindamine ning õpikäsituse-alase teabe levitamine.

Kompetentsikeskuse projekt on jaotatud suundadesse, mille raames on toimunud juba mitmeid seminare, sealhulgas kaks meetme ühisseminari. 2017. aasta kevadel on kavas suurem konverents.

Lisaks on aset leidnud koolijuhtide hommikukohvi üritus, mis hakkab toimuma igakuiselt. Väga populaarseks osutus kaasava hariduse töötuba, mis tõi erivajaduste teemadel rääkima rohkelt inimesi.

Detsembris kuulutati välja ka esimeste koostööprojektide (grantide) voor.

Instituudil oma mälumäng

Detsembris toimus esimene haridusteaduste instituudi mälumäng - HARI kilb. Mälumängus osalenute kokkuvõte ja tagasiside esimesele üritusele oli väga positiivne ning kõlama jäid mõtted, et oli huvitav oma töökaaslasi tavalisest erinevas rollis näha, ning mis kõige olulisem - uusi teadmisi saada.

Esimesel mälumängul osalejad said teada, kus asub maailma vanim jõuluvanade väljaõpetamise kool, mida jätavad Iirimaa lapsed jõuluvanale piima ja küpsiste asemel, miks on põhjapõder Rudolfi nina punane ning nii mõndagi muud jõulude ja talvega seonduvat. Järgmine mälumäng toimub juba veebruaris.

Haridusblogi rõõmustab lugejaid

2016. aasta novembrikuust on haridusteaduste instituudil TLÜ Meediaväravas oma blogi - Haridusblogi. Blogi kajastab instituudis toimunud sündmusi, meie inimeste ettevõtmisi ja põnevaid uudiseid.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.