PORTOFOLIU CATEDRA TEHNICĂ COLEGIUL TEHNIC de POŞTĂ şi TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE AIRINEI"

Componenta organizatorică

bnm,./

ÎNCADRĂRI

ORARUL MEMBRILOR CATEDREI

Componenta managerială

PLANIFICĂRI ANUALE

PROGRAME ŞCOLARE PE NIVELE DE STUDII:

Microprogramele pentru optionalele propuse

DOCUMENTE, COMUNICĂRI, NOTE ALE ISMB ŞI MECS TRANSMISE DE CONDUCEREA ŞCOLII CĂTRE CATEDRA TEHNICĂ:

COMPONENTA OPERAŢIONALĂ

PROIECTE DIDACTICE ŞI PROIECTE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora si observatiile-concluziile ce se impun, testele sumative pentru fiecare unitate de invatare sau testele date la sfarsit de semestru sau an scolar)

Portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei

Procesele verbale ale şedinţelor comisiei metodice

COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ

Cercuri ale elevilor, reviste şcolare, sesiuni de referate şi comunicări, alte acţiuni la nivelul catedrei

Participări ale membrilor catedrei la programe şi proiecte:

COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ

Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare (finalizate sau în curs);

Calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii trei ani (în copie);

Fişe de dezvoltare profesională pentru membrii catedrei;

Oferta de formare a CCD pe disciplina respectivă:

Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicări şi referate (lucrări personale);

Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene şi concursuri şcolare;

Alte forme individuale de formare (doctorat, masterat);

Publicaţii ale membrilor catedrei

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.