סדר יום שלי מרינה

5:00

קשה להתעורר

5:55

טוב שיש 164

6:45 - 17:00

עבודה

הביתה

שעתיים בפקקים.....

19:00 משמרת שניה

ועוד כול מיני דברים אחרים

לילה טוב

Created By
Marina Ilyin
Appreciate

Credits:

Created with images by geralt - "agenda ipad apple" • Alexas_Fotos - "alarm clock clock time" • tayguntoprak - "bus road city" • Goumbik - "computational office table" • Unsplash - "people bus commuting" • congerdesign - "leek vegetables frisch" • PublicDomainPictures - "brooms brushes tools" • AllAnd - "kitten cat fluffy cat" • FirmBee - "office freelancer computer" • schlo0p - "Snooze"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.