สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง invertebrate

1. ฟองน้ำ

ลักษณะสำคัญ

 • มีลักษณะคล้ายพืชเกาะติดอยู่กับที่
 • ลำตัวเป็นโพรง มีช่องเปิดด้านบนมีรูพรุนโดยรอบ
 • สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และแบบไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อ
 • ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม
2. ดอกไม้ทะเล

ลักษณะสำคัญ

 • ลำตัวใสคล้ายวุ้น มีรูปร่างคล้ายทรงกระบอก
 • ตรงกลางลำตัวเป็นโพรง มีช่องเปิดออกจากลำตัวเพียง
 • ช่องเดียวเป็นทางนำอาหารเข้า และบีบเศษอาหารออก
 • มีเข็มพิษไว้ป้องกันตัวและใช้แทงเหยื่อ
 • สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และแบบไม่อาศัยเพศ (แตกหน่อ)
 • ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม ยกเว้นไฮดร้าที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด
3. หนอน และพยาธิ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกหนอนและพยาธิ สามารถแบ่งแยกเป็น 2 ประเภท คือ หนอนตัวกลม และ หนอนตัวแบน

1. หนอนตัวแบน เช่น พยาธิใบไม้ในตับ มีลักษณะสำคัญคือ

 • ลำตัวนิ่ม แบนยาว ไม่มีขา
 • มีปาก แต่ไม่มีทวารหนัก
 • ดำรงชีวิตเป็นปรสิต โดยการดูดเลือดจากร่างกายของคนและสัตว์ เป็นอาหาร
 • สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ
 • มี 2 เพศในตัวเดียวกัน

2. หนอนตัวกลม ได้แก่ พยาธิไส้เดือน, พยาธิตัวจี๊ด มีลักษณะสำคัญ คือ

 • ลำตัวนิ่ม กลมยาว ไม่มีขา
 • ผิวเรียบ ไม่เป็นปล้อง
 • มีปากและทวารหนัก
 • ดำรงชีวิตเป็นปรสิต
 • สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยแยกเพศผู้และเพศเมีย
4. ลำตัวเป็นปล้อง เช่น ทากดูดเลือด, ปลิงน้ำจืด, ไส้เดือนดิน

ลักษณะสำคัญ

 • ลำตัวกลมยาว เป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกัน
 • ผิวหนังเปียกชื้น
 • มีระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร
 • สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ
 • มี 2 เพศในตัวเดียวกัน คือ มีทั้งเพศผู้และเพศเมียในตัวเดียวกัน
5. สัตว์ทะเลที่มีผิวขรุขระ อาทิ เม่นทะเล, ปลิงทะเล, ดาวทะเล

ลักษณะสำคัญ

 • มีผิวลำตัวเป็นหนาม โดยหนามจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ หนามขนาดใหญ่ ใช้สำหรับขุดพื้น เพื่อฝังตัวหลบศัตรู และหนามขนาดเล็ก ใช้สำหรับการปีนป่าย
 • ไม่มีส่วนหัว มีรูปร่างต่างๆ และสีแตกต่างกัน
 • ใต้ลำตัวของดาวทะเล มีเท้าเป็นหลอดเล็กๆ จำนวนมาก (เท้าท่อ)
 • อาศัยอยู่ในทะเล
 • สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
 • สัตว์ที่อยู่ในจำพวกนี้ จะแยกเพศผู้และเพศเมีย
ุ6. หอยและหมึกทะเล

ลักษณะสำคัญของสัตว์จำพวกหอยทะเล และหมึกทะเล จะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

1. หอยทะเล เช่น หอยแครง, หอยแมลงภู่ เป็นต้น มีลักษณะสำคัญ คือ

 • ลำตัวนิ่ม
 • ส่วนใหญ่มีกาบแข็งเป็นสารพวกหินปูนหุ้มภายนอก
 • เคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อที่ยื่นออกจากเปลือกหอย
 • อาศัยอยู่ทั้งบนบก ในน้ำจืดและน้ำเค็ม
 • สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

2. หมึกทะเล เช่น หมึกกล้วย, หมึกกระดอง, หมึกยักษ์ มีลักษณะสำคัญ คือ

 • มีโครงแข็งอยู่ภายในลำตัว
 • เคลื่อนที่โดยใช้หนวด และการพ่นน้ำออกจากลำตัว
 • หายใจด้วยปอดและผิวหนัง
 • สืบพันธุ์แบบอาศัยแพศออกลูกเป็นไข่
7. สัตว์จำพวกมีขาเป็นข้อ

สัตว์จำพวกนี้ สามารถแบ่งแยกประเภทได้ตามจำนวนขาของสัตว์แต่ละชนิด ดังนี้

7.1 สัตว์ที่มี 6 ขา คือ จำพวกแมลง เช่น ยุง, มด, ผีเสื้อ
7.2 สัตว์ที่มี 8 ขา คือ จำพวกแมง เช่น แมงมุม, แมงป่อง
7.3 สัตว์ที่มี 8 ขา และก้ามอีก 1 คู่ เช่น ปู, กุ้ง
7.4 มีขาจำนวนมาก ได้แก่ กิ้งกือ, ตะขาบ, ตะเข็บ

ลักษณะสำคัญของสัตว์จำพวกนี้ คือ

 • มีขาต่อกันเป็นข้อๆ
 • ลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง
 • มีเปลือกแข็งหุ้มร่างกาย
 • ส่วนใหญ่เจริญเติบโตโดยการลอกคราบ
 • สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

จัดทำโดยนางสาวจิตต์ทิพย์ ลิ้มปรีดากูล 595161030012

Credits:

Created with images by uniquedesign52 - "natural weather sunrise" • NOAA Photo Library - "reef3860" • Efraimstochter - "anemone sea anemone creature" • robgrowler - "Nematoda" • davidshort - "Ant (NH266)" • WRAY - "Spider" • skylark - "crab animal aquatic" • Josch13 - "arthropod millipedes giant tausendfüßer"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.