Kinematografia jej historia i wpływ na społeczeństwo

Historia Filmu

1895 - Pierwszy publiczny pokaz z udziałem kinematografu

Wjazd pociągu na stację w La Ciotat - Auguste i Louis Lumière

Film propagandowo-dokumentalny triumf woli

Efekt Kuleszowa - zmiana odbioru dzieła ze względu na montaż

Pancernik Potomkin

Artysta

Edward Reymond Turner

Clockwork Orange Steadicam

Efekty specjalne w odysei

WPŁYW FILMU GLOBALNY

WPŁYW FILMU LOKALNY

PRZENIKANIE KINA DO ŚWIATA

NOWA FALA

FILMY JAKO BIZNES

NURTY FILOZOFICZNE

SURREALIZM

EGZYSTENCJALIZM

NIHILIZM

HEDONIZM

SERIALE

EFEKTY SPECJALNE

Credits:

Created with images by mattiaverga - "hollywood mountain landmark" • FotoshopTofs - "military vietnam war us soldier wounded" • moron noodle - "girl fight" • certified su - "James Bond Intro Cartoon"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.