หลัก รัฐประศาสนศาสตร์

เเบบรายงานการเก็บข้อมูล มุมมองของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อเเนวทางการพัฒนาราชการไทย

สำรวจพื้นที่ เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตลาดกระบัง เขตลาดพร้าว

เสนอ

อาจารย์ นิติพล ธาระรูป

จัดทำโดย

นาย ชัยชนะ จันทร์ชมยง 590112010014

นาย เทพฤทธิ์ ตันมี 590112010045

นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จิราษฎร์ 590112010059

นาย นัศรุณ ประหยัดทรัพย์ 590112010030

นางสาว เบญจมาศ คนขยัน 590112010061

นางสาว กนกวรรณ ทรดี 590112010066

นางสาว กชกร เผ่าผลึก 590112010074

นางสาว สุพิชญา มรรคทรัพย์ 590312010164

นางสาว นงนุช กาบบัวไข 590112010027

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ PA201

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อเสนอแนะ

1.ทำงานเป็นระบบมีขั้นตอนในการทำงานที่ดี

2.ขอแนวทางให้ราชการทำงานให้โปร่งใสมากกว่านี้

สรุปค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม

ประชาชนยังที่จะให้รัฐบาลช่วยในหลายๆเรื่องเเต่รัฐบาลเเละระบบราชการไทยยังช่วยไม่ได้มากพอเพราะว่าประชาชนมีความเดือนร้อนค่อนข้างมากเเละอยากให้รัฐบาลมาเเก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้ระบบราชการไทยดีขึ้น

ตอบคำถาม

3.1 ท่านคิดว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรในแนวทางการบริหารราชการไทย

จากการลงพื้นที่ไปแจกแบบสอบถาม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่าระบบราชการไทยเป็นระบบที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชนที่ดี เสมอมา แต่ประชาชนอยากให้ระบบราชการมีการวางเเผนการทำงานการจัดการการบริหารเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมเเละการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้ในเวลาที่ไม่ล่าช้า เเละต้องการให้ราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น

3.2 แนวทางการบริหารราชการไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไรเเละข้าราชการควรมีทักษะใดเพื่อรองรับกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต

ในอนาคต การบริหารงานบุคคลของระบบข้าราชการจะผูกยึดติดกับการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เเละเน้นการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบราชการไทยที่ดีทักษะของข้าราชการในอนาคตควรเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆเพื่อรับกับความเปลี่ยนเเปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นผู้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบเป็นผู้นำที่ดีเป็นมิตรกับประชาชน มีมุมมองที่เป็นสากล มีความรู้รอบด้านเท่าทันเทคโนโลยี

3.3 ขอให้ท่านนำขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์1ขอบข่ายมาวิเคราะห์ว่าขอบข่ายสามารถอธิบายการบริหารราชการในปัจจุบัน

ขอบข่ายของรัฐประศาสศาสตร์กับสาขาวิชา จิตวิทยาคือ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งยังสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและ สถานที่ทำงาน ตลอดจนมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะหลักการทางจิตวิทยาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานต่าง ๆ มากมาย ความสำคัญและคุณค่าของวิชาจิตวิทยา เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในด้านต่าง ๆ และยังเป็นสาขาที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมกลุ่ม อิทธิพลของบุคคลและกลุ่ม เป็นต้น และจิตวิทยายังมีอีกหลายอย่าง เช่น จิตวิทยาองค์กร จิตวิทยาการศึกษา เป็นต้น และสิ่งนี้เอง จิตวิทยามีความสำคัญกับการให้ความรู้ ความเข้าใจของนักรัฐประศาสนศาสตร์ในการทำความเข้าใจในการปฎิบัติงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ซึ่ง วิชาจิตวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ในการที่จะช่วยให้ผู้บริหารและคนในองค์กรสามารถเข้าใจ ต่อสภาพของบุคคลในองค์กรได้ เพื่อสามารถแก้ไขหรือวิธีการที่เหมาะสมกัน กับสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล เช่น สภาพแวดล้อมทาง จิตใจ อารมณ์ เป็นต้น และสิ่งนี้เองนักรัฐประศาสนศาสตร์หรือนักบริหารจะต้องคำนึง เพื่อให้การทำงานของคนในองค์กรนั้นได้มีประสิทธิภาพและการทำงานได้เกิดความสำเร็จ

3.4 การทำงานชิ้นนี้ ทำให้เราได้เรียนรู้อะไร

จากการลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนในเขต.ต่างๆ ทำให้เราได้รู้เเละเข้าใจว่าประชาชนในพื้นที่นั้น มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเเนวทางการพัฒนาระบบราชการไทยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ มีการสร้างค่านิยม สร้างวัฒนธรรม ขององค์การ เเละให้ข้าราชการมีจิตใจที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน เเละทำให้เรารู้ว่า ประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่กับการที่จะเปิดให้องค์การ ภาคประชาสังคมเเละชุมชน เข้าไปเป็นผู้บริการสาธารณะเเทนภาครัฐ สรุปได้ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จึงทำให้พวกเราได้ทั้งประสบการณ์ในการพบเจอกับผู้คนหลากหลายรูปแบบทั้งเห็นด้วยเเละไม่เห็นด้วยกับระบบราชการไทย. เเละคนที่ให้ความร่วมมือกับคนที่ปฏิเสธพวกเราซึ่งทำให้เราได้ประสบการณ์มากมายจากการทำงานในครั้งนี้

ภาพจากการลงพื้นที่

เขตบางคอเเหลม

เขตสาทร

เขตลาดกระบัง

เขตลาดพร้าว

อ้างอิง

สำนักงานเขต สาทร

สำนักงานเขต บางคอแหลม

เทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เซนทรัลลาดพร้าว

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.