กาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม MAKE A DIFFERENCE PROJECT

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการติดโซเชียล

ข้อมูลบุคคลเป้าหมาย

ลักษณะนิสัย ติดโซเชียลทุกเวลา พูดจาน้อย รักสันโดษ เล่นเกมส์ในเวลาเรียน

นาย เนติลักษณ์ บุญพรหม 570112010098
พฤติกรรมก่อนก่อนเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการพัฒนา เนติลักษณ์เพราะเนื่องจากสังคมของโลกยุคปัจจุบันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน จึงทำให้สังคมทุกวันนี้เรียกว่า “สังคมก้มหน้า” ซึ่งหมายถึงผู้คนโดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ หรือถึงขั้นเรียกว่าหมกมุ่นก้มหน้าก้มตาและจดจ่ออยู่กับการเสพข่าวสาร การติดต่อ การพูดคุยกันผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram โดยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือ ซึ่งทำให้มีการพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่อยู่รอบตัวน้อยลง จนกลายเป็นต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าถ้าให้สิ่งเหล่านี้มามีอิทธิพลกับเรามากจนเกินไป โดยที่เราไม่รู้จักควบคุมการใช้ให้ดี ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็อาจเกิดขึ้นได้

1. นายเนติลักษณ์ มีนิสัยเป็นคนค่อยข้างเฉื่อยชา เรื่อยเปื่อยเนื่องจาก การเติดโซเชียลดูหนัง ฟังเพลงก่อนนอนเป็นประจำจึงทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ไปเรียนสาย นั่งหลับในห้องเรียนเป็นประจำ

2.สภาพก่อนที่จะพัฒนานายเนติลักษณ์ เป็นคนทำอะไรชักชา ชอบเล่นโซเชียลในเวลาเรียนเป็นประจำ ทำให้ตัวเองเรียนไม่รู้เรื่อง

3. เป้าหมายในการพัฒนา ต้องการให้นายเนติลักษณ์มีส่วนร่วมกับเพื่อนมากขึ้นในการทำงาน มีการพักผ่อนให้เพียงพอ ตื่นเป็นเวลาและมาเรียนให้ทัน และมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

วิธีการพัฒนา

ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อทางออนไลน์ โดยให้นายเนติลักษณ์ได้อ่านข่าวในเว็บไซด์ต่างๆ เกี่ยวกับผลเสียต่อการใช้โซเชียลและประโยชน์ของการใช้โซเชียล โดยเริ่มจากการเเยกเเยะเวลา ที่จะพักผ่อนให้เพียงพอ และให้ความสำคัญกับการเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกับเพื่อนมากขึ้น เทคนิคที่ 2 ใช้เทคนิคการสังเกตพฤติกรรม โดยจะมีการสักเกตุการมาเรียนของนายเนติลักษณ์ ว่ามาให้ความร่วมมือกับเพื่อนรึเปล่า และคอยดูเวลาในการเล่นโซเชียล

ผลจากการพัฒนา

นายเนติลักษณ์ ได้มีพัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น โดยมีการกำหนดเวลาในการใช้งาน พักผ่อนเพียงพอ ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดี และมาเรียนทัน เข้าใจในการเรียน มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือกับเพื่อนมากขึ้น

ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา

ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา เนื่องตัวผมไปเรียนและกลับบ้าน ส่วนนายเนติลักษณ์ อยู่หอพักทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าในการใช้โซเชียลมีเดีย เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ของนายเนติลักษณ์ เป็นไปตามเงื่อนไขในการพัฒนาได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

นายเนติลักษณ์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลในการใช้โซเชียลและมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง รู้จักหน้าที่ได้ดีขึ้น เเละมีการพักผ่อนที่เพียงพอ ซึ่งทำให้การเรียนของตัวเองดีขึ้น จึงทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

จัดทำโดย
นาย อรรถพล บังไพร 570112010114

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.