Koordinasjon

Koordinasjon defineres som evnen til å samordne bevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Mange idretter setter krav til koordinasjonen. Det er kanskje mest forbundet med estetiske idretter som turn, dans, kunstløp, stup og freestyle( ski), men du finner også krav til koordinasjon i andre idretter som fotball, friidrett, ski osv.

Faktorer som har betydning for koordinasjonen

  • Et aktivt sanseapparat- alle sansene tar del, de andre skjerpes om en kobles ut. De forskjellige sansene er; syn, hørsel, lukt, følelse og smak (de mest kjente), og likevektssansen, leddsansen, og muskelsansen.
  • Utøverens bevegelseserfaring har betydning for innlæring av nye bevegelser og videreutvikling av allerede tilegnede bevegelser. I den sammenheng er det viktig at utøveren har en allsidig påvirkning fra ung alder. Dette kan man få ved å drive med en variasjon av forskjellige idretter fra en ung alder.
  • Antall lagrede motoriske programmer i hjernen, og kvaliteten på disse hjelper deg å gjennomføre en bevegelse på et underbevist plan. Dette er viktig for å gjennomføre bevegelsesmønstere med flere momenter etterhverandre, slik at det ikke er noe tid til å tenke gjennom utførelsen under selve bevegelsen.
  • De koordinative egenskapene balanse, rytme, reaksjon, timing, romorientering, øye-hånd-, øye-fot- koordinasjon og tilpassning av kraftinnsats, stilles det ofte krav til i koordinativ sammenheng.

Utdyping av koordinative egenskaper

Balanse

Balanse handler om å jobbe mot tyngdekraften ved hjelp av tyngdeoverføring og ved å oppretthold og gjenvinne likevekt. Det handler om evnen til å opprettholde likevekt når kroppen er i bevegelse, eller når situasjonen endrer seg.

Rytme

Det er ikke bare i dans og musikk vi finner rytme. Rytme finnes i alt. Vi har rytme i hverdagen, i naturen og i alle områder av livet. Rytme er en form for gjentagelse og om man finner rytmen i en bevegelse vil den være lettere å utføre. Det er ikke alltid slik at du hører rytmen. Noen ganger er det noe du føler som hvile og arbeid i intervaller, eller trykk og avlastning ned kuleløypa i slalombakken.

Romorientering

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.