Loading

Addysgu yn ystod Adegau Anghyffredin: Myfyrio ar gyfer y Dyfodol Cynhadledd Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) 2021 #SUSALT21

Cynhelir 13eg Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol SALT, #SUSALT21, ddydd Mercher 7 Gorffennaf 2021.Cynhelir Cynhadledd 2021 ar-lein drwy Zoom. Os oes gennych enghraifft o brosiect ymchwil addysgegol neu adborth o ymagwedd dysgu ac addysgu newydd y mae'r flwyddyn anghyffredin hon wedi dylanwadu arni, ystyriwch rannu’ch meddyliau, eich syniadau a'ch profiadau.

Thema'r Gynhadledd:

Addysgu yn ystod Adegau Anghyffredin Myfyrio ar gyfer y dyfodol

Rydym yn eich gwahodd i ddod at eich gilydd i fyfyrio ar eich profiadau o ddysgu ac addysgu ar-lein yn ystod adegau heriol, gan bwysleisio'n benodol ar arferion arloesol a chyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Rydym bellach yn gwahodd cynigion ar gyfer cynhadledd 2021 a allai gynnwys (heb fod yn gyfyngedig i) heriau a chyfleoedd yn y meysydd canlynol.

 • Profiad y myfyriwr/staff
 • Arferion addysgu ar-lein arloesol
 • Cynyddu cyfranogiad myfyrwyr ar-lein
 • Asesu ac adborth
 • Dylunio rhaglenni/datblygu'r cwricwlwm
 • Cydweithio â phartneriaid
 • Cyflwyno'n hyblyg
 • Hygyrchedd

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw canol nos, nos Wener, 23 Ebrill 2021.

Ffurf y sesiynau

Dylid cyflwyno cynigion gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein ar gyfer un o’r mathau o sesiynau canlynol:

 • • Pecha Kucha yn fyw (rhwng 5-7 munud)
 • • Cyflwyniad Byw (15 munud)
 • • Gweithdy Rhyngweithiol (25 munud)
 • • Cyflwyniad poster wedi'i recordio ymlaen llaw (Bydd y rhain ar gael i'w gweld 'ar gais' ac ar ôl y gynhadledd)

Bydd angen i’ch cynnig ddangos sut mae eich sesiwn yn cyd-fynd â thema’r gynhadledd a bydd yn rhaid iddo fodloni meini prawf y panel adolygu. Dylai brasluniau sesiynau fod yn ddigon manwl i gynrychiolwyr gael syniad o'r hyn i'w ddisgwyl wrth fod yn bresennol, a dylent gael eu hadlewyrchu yn y cynnwys a gyflwynir. Mae'n rhaid i weithdai fod ar ffurf ryngweithiol, arloesol a chreadigol e.e. cwisiau, gwaith grŵp, efelychu ac ymarferion adborth. Gallwch ddarganfod rhagor am Pecha Kucha wrth wylio’r fideo isod.

Cofiwch, os derbynnir y cynnig yr ydych yn ei gyflwyno nawr, caiff ei gynnwys yn rhaglen y gynhadledd a bydd cyfranogwyr yn defnyddio hon yn bennaf er mwyn dewis sesiynau i'w mynychu. Noder, gellir cyflwyno sesiynau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Meini Prawf Dethol

 • A. Ydy'r teitl a'r crynodeb yn disgrifio'r sesiwn yn glir?
 • B. A yw’r sesiwn yn cyd-fynd â thema’r gynhadledd yn glir?
 • C. A fydd y sesiwn o ddiddordeb i gynulleidfa'r gynhadledd?
 • D. A yw’r cynnwys yn arloesol ac yn ddeniadol?
 • E. A yw canlyniadau’r sesiwn wedi'u nodi'n glir?
 • F. A fydd y sesiwn yn cyfrannu’n gadarnhaol at ddysgu ac addysgu yn y Brifysgol?
 • G. A yw’r fformat a’r math o sesiwn yn briodol i bwnc y cyflwyniad?
 • H. Ydy’r cynnig yn rhannu data ymchwil neu arferion dysgu, addysgu ac asesu yn ystod y sesiwn?
 • I. A yw’r cynnig yn cynnwys y 5 elfen ganlynol: arloesi, hawdd ei ail-adrodd, effaith, tystiolaeth, a chwmpas?

Dylai pob cynnig gyfeirio at brif thema’r gynhadledd, ac fe'i dewisir yn unol â'r meini prawf uchod.

Canllawiau ar gyfer cyflwyno crynodebau

Rhaid cyflwyno eich crynodeb ar-lein erbyn canol nos ar 23 Ebrill 2021. Rhoir gwybod ichi am y canlyniad erbyn diwedd mis Mai. Os derbynnir eich crynodeb gan y panel adolygu, caiff ei gyhoeddi yn rhaglen ar-lein y gynhadledd a hefyd caiff ei gynnwys ar wefan cynhadledd SALT. Mae’n ofynnol i bob cyflwynydd sicrhau bod ei ddeunydd ar gael i'w rannu yn barod am y gynhadledd. Mae recordio sesiynau'n ofynnol hefyd.

Beth i'w gynnwys yn eich crynodeb

 1. Teitlau, nodau ac amcanion eich sesiwn arfaethedig a sut mae’n cysylltu â themâu’r gynhadledd.
 2. Fformat y sesiwn.
 3. Y prif awdur a manylion am gyfranwyr eraill (gyda phwysiad).
 4. Ni ddylai eich crynodeb fod yn hwy na 500 o eiriau (mae gofyn i bob fformat fod ag uchafswm o 500 o eiriau a dylai gyfleu ffocws eich sesiwn yn gywir).
 5. Am enghreifftiau o grynodebau llwyddiannus sydd wedi cael eu derbyn gynt, gweler gwefan cynhadledd y llynedd.

Braslun o'r Sesiwn

Hefyd, gofynnir ichi ddarparu Braslun manwl o'r Sesiwn - sef braslun o'r sesiwn sy'n cynnwys sut caiff ei threfnu, dadansoddiad o weithgareddau rhyngweithiol a sut y byddwch yn ymgysylltu â chyfranogwyr (nid yw hyn yn rhan o'r cyfrif geiriau ar gyfer y crynodeb). Nodwch hefyd hyd at dair neges neu dri chanlyniad allweddol y bydd cynrychiolwyr yn cael o'ch sesiwn (eto, nid yw hyn yn rhan o'r cyfrif geiriau).

Geiriau allweddol

Rhowch hyd at dri gair allweddol, â chomas rhyngddynt, sy'n helpu i ddiffinio cynnwys y sesiwn i'w defnyddio ar wefan y gynhadledd ac yn y rhaglen (nid yw hyn yn rhan o'r cyfrif geiriau).

Sylwer:

Bydd y prif awdur yn derbyn negeseuon gan Drefnydd y Gynhadledd. Gallwch ychwanegu cyfranwyr uniongyrchol, ychwanegol at eich cynnig, ond rhaid eu bod wedi cyfrannu'n helaeth a rhaid datgan y pwysiad o ran hynny. Gellir eich enwi'n gyfrannwr ar gynnig arall, ond efallai ni fydd yr amserlen yn eich galluogi i gael cyfle i fod yn bresennol yn rhagweithiol mewn mwy nag un slot oherwydd gwrthdaro ar yr amserlen.

Cyflwyno eich cynnig

Dylid cyflwyno cynigion am grynodebau erbyn hanner nos ar 23 Ebrill 2021 gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein hon.

Ymholiadau

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn y man drwy wefan SALT. Os oes gennych ymholiadau am y gynhadledd neu am gyflwyno eich cynnig, e-bostiwch: Suzanne Wells (Uwch-ddatblygwr Academaidd) s.m.wells@abertawe.ac.uk neu Rhian Ellis (Datblygwr Academaidd) r.e.ellis@abertawe.ac.uk

I

Credits:

Created with images by PublicCo - "water waves ripples" • PublicCo - "water waves ripples"