Eucharistie Yara en jaimy

Eucharistie

Wat is eucharistie?

Het woord "eucharistie" is afgeleid van het Griekse: eucharisteo, dat dankzeggen betekent.

Volgens de katholieke traditie werd de eucharistie door Jezus ingesteld aan de vooravond van zijn kruisiging tijdens het wat de Katholieken "de Laatste Avondmaal" noemen.

Het Evangelie verhaal. Hoe Jezus ongezuurd brood nam, dank zegde, het brak en een opdracht deed waaronder hij zei: "Dit is mijn Lichaam." Hij deelde het uit aan zijn apostelen, nam een kelk met wijn, zegde dank en zei: "Dit is mijn Bloed." Ook dit deelde hij uit aan zijn leerlingen, met de opdracht deze handelingen telkens te herhalen om hem te gedenken. Na de verrijzenis van Jezus herhaalden de mensen die zijn regels aanvaarden iedere zondag - vroeg in de morgen - dit ritueel.

De Laatste Avondmaal

Jodendom en het christendom

Er zijn wel duidelijke verschillen tussen de wijze waarop joden Pasen vieren en de manier waarop christenen dat doen. Voor de joden is het hoogtepunt van het feest het Sedermaal dat thuis wordt gevierd. Christenen komen bij elkaar in de kerk tijdens de paaswake en zij lezen het verhaal van de uittocht in het licht van de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. De Christenen hebben eigen rituelen. In plaats van het Pesachmaal vieren zij de eucharistie. Zij dopen in de Paasnacht en kennen rituelen met licht en (doop) water. Maar ook voor de Christenen is Pasen nog steeds een feest van bevrijding en hoop.

Het Sedermaal

Islam

Een manier hoe moslims in contact komen met God, is het meedoen aan rituelen zoals de ramadan. Door mee te doen aan zo'n ritueel, krijgt een gelovige het gevoel dichter bij God te komen en misschien zelfs contact met hem te krijgen. Tijdens zo'n ritueel ervaren gelovigen de aanwezigheid van God.

De Ramadan

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.