Adobe Sign Trusted. legal. secure

Vad är Adobe Sign?

Adobe Sign är en cloud baserad elektronisk signaturlösning som digitaliserar underskrifts och informations insamlingsprocessen. Skicka, visa, hantera och signera dina dokument på ett juridiskt giltigt sätt - var som helst, när som helst, från vilken enhet som helst.

There is a better way to sign. No robots required.

Eliminate Costly and Slow Paper Signing Processes

Digitalise Signing Processes with Adobe Sign

Hur används Adobe Sign?

Vilka dokument som helst. Vilka avdelningar som helst.

Sales - Kontrakt, avtal, förslag, offerter, och ansökningsblanketter

HR - Anställningsavtal, policy och förmånsbekräftelser

Legal - Sekretessavtal, kontrakt, policy-förvaltning

Även - Procurement, IT & Operations, Marketing, och Facilities

Integrera med era existerande system
Security & Compliance

Adobe Sign är lagligt, säkert och uppfyller varje branschstandard, inklusive ISO 27001, SSAE 16 SOC 2, och HIPAA

Adobe erbjuder data centers i EU (Tyskland och Irland), USA, Australia, Japan

Government Legislation

eIDAS

Elektronisk identifiering och autentisering tjänster (eIDAS) inrättades av Europeiska Unionen i juli 2016. eIDAS ger en enhetlig rättslig ram för elektroniska signaturer och dokument i alla 28 EU-länder. Vid användande i enlighet med relevant lands tillstånd och / eller lag är Adobe Sign därför helt kompatibel med både USAs Esign Act och EUs eIDAS.

The Cloud Signature Consortium

Som en av skaparna till The Cloud Signature Consortium, samarbetar Adobe med industri experter och akademiska organisationer för att bygga en ny öppen standard för cloud baserade digitala signaturer som kommer att stödja webb och mobila applikationer och uppfyller de mest krävande elektroniska signaturer regler i världen.

Created By
Ulrika Romeling
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.