Turen in de toekomst van erfgoed Inspiratie voor trendanalyse bij beleidsplanning

Een persoonlijk overzicht met leestips van FARO-medewerkers. Inspiratie voor boeiende gesprekken over de toekomst van uw organisatie

We namen DESTOEP als uitgangspunt en verkenden demografische, ecologische, sociale, technologische, onderwijskundige, economische en politieke trends

Loop even mee over DESTOEP en krijg een idee welke trends we in de brochure bespreken

Daar gaan we!

1. DEMOGRAFIE: Diverser, gekleurder en wellicht ook steeds meer duaal?

de bevolking blijft aangroeien, de bevolking blijft vergrijzen, de bevolking wordt diverser en gekleurder, de gezins- en de huishoudsamenstelling verandert snel, armoede blijft een issue

2. ECOLOGIE: hoe redden we de draagkracht van de planeet?

uitdagingen van de agenda 2030, transitie naar een andere levensstijl, van globaal naar lokaal, circulaire economie komt op kruissnelheid, naar een klimaatneutrale samenleving, opnieuw aandacht voor samen delen, matiging: minder maar beter?

3. SOCIAAL: De mens staat meer dan ooit centraal

aandacht voor welzijn en het individu, experiental travel, toegenomen individuele verantwoordelijkheid, naar een empathisch maatschappijmodel?

4. TECHNOLOGIE: de toekomst oogt smart

Big data is big, open data: hoe open is open, alles smart, internet of things, 3D technologie, mediawijs of mediadom, artificiële intelligentie

5. ONDERWIJS: Leren doe je overal, samen en op maat

onderwijs in de nabije toekomst, vaste plaats voor cultuur (en cultureel erfgoed) in het onderwijs, co-creatie en samenwerken in het leren, personalisering van het leren

6. ECONOMIE: Op weg naar een duurzaam economisch model

impact van de demografie, war for talent, laaggeschoolden vinden moeilijker werk, vraag naar flexicurity, nieuwe economische modellen zoals de deeleconomie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, herontdekking van het mecenaat, juridisering van de samenleving

7. POLITIEK: de overheid verandert en de burger ook

Kritische en mondige burgers, fact free politics, terugtrekkende overheid, samenwerking en autonomie, internationale spanningen en euroscepsis, het wijkniveau wint aan belang, veranderingen in bestuursniveaus

Lees meer in onze inspiratiebrochure, een persoonlijke selectie van de FARO-ploeg. U vindt er de grote lijnen, concrete voorbeelden, leestips en drie werkvormen voor uw planningsteam

Created By
Jacqueline van Leeuwen
Appreciate

Credits:

Created with images by juanktru - "Future" • wka - "Street" • Pexels - "buildings city people" • skeeze - "world earth planet" • FirmBee - "mobile phone iphone" • stevepb - "coins currency investment"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.