ÀTOM MODELS ATÒMICS

J. DALTON

MODEL DE DALTON:

  • Va crea un model de minúscules partícules indivisibles i immutables iguals entre si en cada element químic.
MODEL J. DALTON
JJ. THOMSON

MODEL JJ. THOMSON:

  • L'àtom és una gran esfera amb càrrega positiva i els electrons es troben encastats en ella com si fossin panses d'un pastís.
  • Per entendre de manera més senzilla, va deduir que l’àtom havia de ser una esfera que al interior havia d’haver els electrons
MODEL JJ. THOMSON
RUTHERFORD

MODEL RUTHERFORD

  • Contràriament al que esperava, ja que el model de Dalton suposava que els àtoms eren esferes massisses, va observar que la majoria de les partícules travessaven la làmina sense desviar-se, algunes es desviaven i canviaven de direcció i unes altres, poques, semblaven rebota
  • Per entendre-ho de manera mes senzilla: Dedueix que l ‘àtom estava format per una escorça amb els electrons girant al voltant d’un nucli central carregat positivament
MODEL RUTHERFORD

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.