Na trapezu festival plavajoči grad, grad snežnik 14. 7. 2016

Pri gradu Snežnik je bilo tri dni zelo raznoliko. Veliko je bilo glasbe, lutk, gledaliških predstav. Prva predstava, ki sem se je udeležil, je bila na trapezu ob spremljavi klarineta. Ni bila samo akrobatska, še najbolje jo opiše beseda "ples".

Created By
Milos Toni
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.