Loading

COMM ARTS NEWS ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561

นางสาวอัมพวัน อยู่กระทุ่ม (ป็อบ)
  • แนะนำตัว - ชื่อ ป๊อปค่ะ นางสาวอัมพวัน อยู่กระทุ่ม (JR'54) ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ กองบรรณาธิการมติชน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบสายข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในกระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สํานักงานสถิติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ
  • นำความรู้และประสบการณ์จาก ม.สยามไปต่อยอดอย่างไร - การนำเสนอเป็นข้อเท็จจริงให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ หรือการให้ข้อมูลล่าสุดแก่สาธารณะ มีการต่อยอดความรู้จากในห้องเรียน ทั้งการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และการนำเสนอเป็นกรอบ 5W 1H โดยวิธีการนี้จะสามารถตอบคำถามพื้นฐาน โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับใคร ทำอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ เป็นวิธีการพื้นฐาน ที่สามารถใช้ในการจัดระเบียบการรายงานข่าวได้เป็นอย่างดี
  • ฝากข้อคิดถึงรุ่นน้องนิเทศฯ  -อยากให้น้อง ๆ นิเทศศาสตร์ทุกคน มีความฝัน และรู้ใจตัวเองว่าชอบ หรือไม่ชอบอะไร ชีวิตในช่วงวัยเรียนว่ายากเย็นแล้ว ชีวิตการทำงานที่จะต้องอยู่ภายใต้ภาวะกดดัน ยากเย็นกว่า ฉะนั้น จึงต้องตั้งใจ และกอบโกยความรู้ต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองมากที่สุด

(ต่อจากฉบับเดือน มิ.ย.61 )

1.4 บทบาทในการสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันดำการไปได้ โดยนิสิตักศึกษาสามารถได้แสดงบทบาทในการส่งเสริมสถาบันได้หลากรูปแบบ อาทิ การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กรนักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถาบัน เผยแพร่และเชิญชวนนิสิตนักศึกษาในสถาบันได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการ ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน สร้างเครือข่ายร่วมกันติดตาม รับรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพของการ ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละประเภท สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และโลกทัศน์การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพมีความเข้มแข็งและก่อให้เกิด ประโยชน์อย่างแท้จริงแก่นักศึกษาต่อไปบทบาทในการนำความรู้และทักษะด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองพัฒนางานกิจกรรมนิสิตนัก ศึกษาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 มีการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการ 5 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในขณะที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน อุดมศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินงานกิจกรรม นิสิตนักศึกษาและปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถามมา ตอบให้ โดย อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
  • นักศึกษารหัส 56046xxxxx : อาจารย์คะ หนูเรียนมา 6 ปีแล้วยังไม่จบ อยากจบไว ๆ ทำยังไงดีคะ ? - ตอบ นักศึกษาควรไปตรวจสอบที่สำนักทะเบียนว่าลงทะเบียนมาแล้วกี่หน่วยกิต และขาดวิชาอะไรบ้าง และนำข้อมูลมาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนต่อไป
  • นักศึกษารหัส 60046xxxxx : หนูไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์เลย คณะนิเทศฯ มีวิชาปฏิบัติเยอะมาก หนูควรย้ายคณะไหมคะ - ตอบ ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ยากอย่างที่คิด อยากให้นักศึกษาเปิดใจ ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ เชื่อว่านักศึกษาจะสามารถปรับตัวได้ไม่ยากครับ
  • นักศึกษารหัส 59046XXXXX : ผมงงกับการลงทะเบียนครับ งงกับหลักสูตรใหม่ ผมรหัส 59 ลงวิชาหลักสูตรไหนครับ - ตอบ ผมยึดแผนการเรียนหลักสูตรเก่าครับ แต่บางวิชาของหลักสูตรเก่าสามารถเทียบเคียงกับหลักสูตรใหม่ได้ ผมก็สามารถลงทะเบียนได้ทั้งนี้นักศึกษาควรปรึกษา อ.ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนครับ
ข่าวรับสมัครงาน กิจกรรม การประกวดสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
© คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.