TRIKOTNIKI VEČPREDSTAVNA UČNA GRADIVA

Večpredstavna učna gradiva poskrbijo za bolj razgiban pouk, učence motivirajo in nudijo podporo razlagi.

Pri matematiki večpredstavna učna gradiva uporabljamo v različne namene - za animacije in simulacije dokazov, razlago konstrukcij in postopkov, ponavljanje snovi ter uvodno motivacijo.

Stripe lahko uporabimo za uvodno motivacijo, s katero vzbudimo zanimanje pri učencih za obravnavano snov.

S pomočjo videa pa učencem lahko predstavimo konstrukcije ter nove pojme. V zgornjem videu je predstavljena konstrukcija trikotnika ter pojmi kot so višina trikotnika ter višinska točka.

Created By
Katarina Vidmar
Appreciate

Credits:

Vse slike in video so moje delo.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.