Examen ondersteunende vaardigheden Hanne Utter 2 BaSO wiskunde en project kunstvakken

Voorstelling Blog

Vergelijking van thema vorig schooljaar en nu

 • zelfbeeld
 • evolutie zelfbeeld
 • invloed zelfbeeld op talenten
Toepassing talenten op leerwereld

Proces gedurende het maken van de blog

 • ongeloof in eigen talenten
 • ophalen van geloofwaardigheid
 • concrete toepassingen
 • inzetten in een klasgroep

Talentgericht werken met leerlingen

 • Roos van leary
 • Leary op stage
 • Offman (gedrag herkaderen)
 • meervoudige intelligentie
Toepassing roos van Leary

Conclusie

 • dankbaarheid
 • Oorzaak van 'storende' leerlingen in een ander daglicht zetten.
 • klasmanagement, betrokkenheid bij leerlingen en klassfeer
 • Emotioneel proces toepassen op schoolgebeuren

Credits:

Created with images by owenwbrown - "BLOG IDEAS" • misskprimary - "Classroom 2"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.