salaada liibaanta u kaalaya

laabad gurigayga ka mid ah, mana laha meel laga daaro. T aabo qaybta hoose waxa ifaya if aad u daciif ah, sida kan hurdada, taabasho labaad iyo if saaid ah, ilaa ifaka u xoogan gaarto ahna mid ifbadan.
sali salaadeed, hadiyad xajeed, 2016
Created By
jama zaka
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.