Projektová místnost Kolej Blanice

Projektová místnost se nachází na druhém patře. Rezervaci místnosti uděláte v ISKAMe a klíče převezmete na vrátnici. Cena celé místnosti je 20 Kč/hod.

  • V místnosti vás překvapí prostorový zvuk i kvalitní obraz. Samozřejmostí jsou odhlučněné dveře a tmavé závěsy.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.