Dienstverlening en Producten (afgekort: DVPR)

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Sinds dit schooljaar kennen we in de tweede klas het nieuwe vak dienstverlening en producten (dvpr). De leerlingen krijgen dit vak 1 uur in de week. We besteden in dit uur aandacht aan de verschillende richtingen die leerlingen kunnen kiezen in het MBO, LOB en ICT vaardigheden. We proberen grotendeels praktisch bezig te zijn om heel globaal een beeld te geven van de verschillende uitstroomrichtingen.

Volgend schooljaar zullen we dit vak ook in de derde klas aanbieden als keuzevak (helaas niet verplicht :-)). Het vak bestaat uit 4 profieldelen

Voor uitgebreide info over de profieldelen verwijs ik graag naar de website www.vernieuwingvmbo.nl (zie knop onder dit tekstvak). Profieldeel 1 en 4 zijn verplicht voor de leerlingen in het VMBO GT. Binnen deze onderdelen komen veel professionele vaardigheden aan bod waar leerlingen op het MBO/HAVO en latere beroepspraktijk veel aan zullen hebben. Naast deze verplichte profieldelen moeten leerlingen keuzedelen kiezen. Volgend scholjaar bieden we de volgende keuzedelen aan: ondernemen, health, webshop, robotica. Leerlingen kiezen dus waar hun talent ligt en gaan daar mee aan de slag.

Naast bovenstaande profieldelen zullen we veel aandacht besteden aan beroepsvaardigheden als samenwerken, plannen, presenteren en zullen we veelvuldig stil staan bij LOB.

In deze voorlichting vindt u visuals gemaakt door het bedrijf FUNC, zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van het nieuwe DVPR lokaal. Het lokaal zal een tribune krijgen waarop leerlingen kunnen zitten als de docent of een medeleerling een presentatie houdt. Verder zullen er in dit gedeelte van het lokaal 30 computers geplaatst worden. In de andere helft van het lokaal zien jullie een keuken die leerlingen gaan gebruiken bij het profieldeel een activiteit organiseren. Naast de keuken zie je een vergaderruimte die ook gebruikt kan gaan worden voor o.a. EHBO handelingen. in het verlengde van de keuken komt een grote tafel te staan die gebruikt kan worden om aan te eten, maar ook om in groepjes aan te werken. In het overige gedeelte zullen we een foto opstelling plaatsen die gebruikt kan worden bij een multimediaal product maken en webshop maken.

voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Robert Koenders (r.koenders@candea.nl)

doorkijk vanaf de tribune

hoge statafels om leerlingen staand te laten werken

doorkijk vanaf de keuken, door de docentenwerkplek richting de tribune

de keuken en vergaderruimte met doorzichtige wand

de keuken en vergaderruimte met doorzichtige wand

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.