ZeroDistance Mind and heart in harmony

Vi har en tydlig framtidsvision där Agile ligger som ett starkt fundament. En agil arbetsplats är en arbetsplats där individens fulla kreativa och intellektuella kapital kommer till sin rätt, det är en arbetsplats där allas bidrag till organisationens framgång värdesätts och det är en arbetsplats där ledarskap, snarare än chefsskap, är en nyckel till framgång.

För att lyckas tror vi att...

Vårt bidrag till en agil framtid och ett framgånsrikt konsultföretag är...

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.