Individual country analyses

U ovom se poglavlju prezentiraju rezultati iz ankete o stručnom usavršavanju iz deset država.

Danska: Postoji više javnih usluga ECEC od ne javnih usluga za institucije. Ukupan broj ustanova za djecu u dobi od dvije godine niži je nego za stariju djecu. Pojam pedagoga u Danskoj odnosi se na određenu struku. Imajući određen stupanj društvenog obrazovanja studenti postaju pedagozi. Postoje dvije osnovne razine kvalifikacija u području ECEC: odgojitelj i asistent. ECEC poboljšava kompetencije odgojitelja kako bi se mogli snaći u novim izazovima u suvremenom društvu.

Engleska: Okvir predstavlja principe na kojima se zasnivaju standardi i ocjenjivanje istih, te navodi uvjete za učenje i razvoj, procjene.. Učitelji i ostala zanimanja vezana uz djecu rane dobi moraju znati sedam područja učenja i razvoja djeteta.

Finska: Većina ECEC edukatora radi u javnim jedinicama. Kvalifikacijski zahtjevi u ECEC razlikuju se između odgojitelja za dnevni boravak, odgojitelja, nastavnika i učitelja.

Njemačka: ECEC sektor je nazvan "slobodne usluge."

Grčka: od 2013. imaju središnju "online" platformu Ministarstva prosvjete koja prikuplja podatke vezane za djecu, podaci nisu javno dostupni.

Italija: Regionalna raspodjela je vrlo neuravnotežena.

Nizozemska: Djeca do četiri godine mogu imati dnevno čuvanje na puno radno vrijeme i vrtić.

Norveška: Postoji jedan jedinstveni sustav ranog djetinjstva za djecu do šest godina.

Poljska:U Poljskoj postoje razne vrste javnih i privatnih institucija koje promiču Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Portugal: ECEC sustav je podijeljen u jaslice i vrtić. Stručnjaci moraju imati diplomu. Postoje daljnja stručna usavršavanja i edukacije.

Područje ECEC se stalno razvija, te se provode promjene iz godine u godinu. Profesionalan razvoj je često organiziran s vlastite strane uz određene suubvenicije koje nisu garantirane. Svaki vrtić mora napraviti obrazovni kurikulum, koji je baziran na zahtjevima Nacionalnog kurikuluma. Metode i aktivnosti trebaju se temeljiti na teoriji, stručno potkrijepljene i isprobane u praksi.

Agencija za odgoj i obrazovanje: Sjedište agencije je u Zagrebu.Djelatnost Agencije je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana. U obavljanju djelatnosti Agencija: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikuluma, pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim rav­nateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim surad­nicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja, organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazov­nih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drugačije određeno, provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike, prema posebnim propisima, provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazov­ne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima, daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastav­nim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, općeobrazov­nim programima srednjeg strukovnog školstva, te u programima u obrazovanju odraslih, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno, daje mišljenje o nastavnim programima općeobrazovnih pred­meta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova, prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma, obavlja stručno-pedagoški nadzor,sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja,sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa, obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelat­nost, obavlja i druge poslove u sustavu odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonom i provedbenim propisima ministra nadležnog za obrazovanje.

Kompetencije su skup znanja i vještina, označavaju pripadajuću samostalnost i odgovornost.

Created By
Gabrijela Erdelja
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.