L' ÀTOM By CARLOS CRUZ

Model Atòmic de Dalton

El Model Atòmic de Dalton es el primer model atòmic. La matèria esta formada per partícules indivisibles, indestructibles i molt petites. Això es molt molt petit. Els àtoms d’un mateix element, son idèntics entre si (mateixa massa i propietats) Els àtoms d’elements diferents no son idèntics, i per tant, tenen diferent massa i propietats. Els compostos estan formats per la unió d’àtoms en proporcions constants i simples.

Enllaç: http://www.quimicas.net/2015/05/el-modelo-atomico-de-dalton.html

Model Atòmic de Thomson

Va poder explicar alguns fets experimentals, com per exemple l’electrització per fragment i l’emissió de llums pels àtoms, ell creia que tota la massa de càrrega positiva, ocupava tot el volum de l’atom.

Enllaç: http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Estructura_atomo/Atomo2.htm

Model de Rutherford

El model descriu l'àtom com un petit nucli, dens, carregat positivament anomenat nucli, en el qual es concentra gairebé tota la massa, al voltant de la qual la llum, negatius components , anomenats electrons , circuli a certa distància, igual que els planetes giren al voltant del Sol .

Enllaç: https://global.britannica.com/science/Rutherford-atomic-model

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.