Loading

Nowoczesne technologie w demonstracjach fizycznych Bożena Zgardzińska, Zbigniew Surowiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Na polu popularyzacji fizyki poprzez organizację Pokazów z fizyki, ośrodek lubelski PTF może poszczycić się najdłuższą tradycją w kraju – pierwsze Pokazy odbyły się w 1953 roku. W tym roku obchodziliśmy Jubileusz 60-tych Pokazów z fizyki.

Pokazy z fizyki organizowane są we wrześniu i corocznie przyciągają około 20 tys. uczniów. Pokazy uznawane są za doskonałe uzupełnienie wiedzy szkolnej z fizyki oraz nauk pokrewnych: chemii, geografii i biologii. Klasyczne tematy z zakresu nauk ścisłych są stale rozwijane w kierunku ukazania aktualnych trendów rozwoju techniki oraz wskazania powiązania fizyki z innymi naukami.

Na przestrzeni dziesięcioleci Pokazy ewoluowały zarówno w obszarze tematycznym jak i scenicznym. Postęp technologiczny ostatniej dekady znacząco wpłynął na formę Pokazów.

Korzystając z nowych narzędzi możemy teraz spojrzeć na świat demonstracji fizycznych z innej perspektywy, jak również w innej odsłonie ukazać młodzieży nauki ścisłe.

Idąc z duchem postępu stopniowo włączamy w nasze demonstracje fizyczne coraz chętniej komputer i telefon. Nie bez znaczenia jest fakt, że są to narzędzia przemawiające do młodzieży i często przez nie wykorzystywane.

Naszymi doświadczeniami z obszaru prezentacji eksperymentów podzielimy się z uczestnikami Zjazdu. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane wybrane doświadczenia fizyczne, których demonstracja jeszcze kilka lat temu była trudna lub niemożliwa z uwagi na brak odpowiednich narzędzi.

Podsuniemy pomysły, w jaki sposób uatrakcyjnić nauczanie wykorzystując komputer, telefon, mikrokamerę czy kamerę termowizyjną.

Ukażemy w jaki sposób wiedza podstawowa o łączeniu barw przełożona została na technologię konstrukcji wyświetlaczy, jakie możliwości otwiera przed nami intensywnie rozwijana obecnie inżynieria nowoczesnych materiałów, jak zobaczyć promieniowanie spoza obszaru widzialnego oraz jak zwizualizować dźwięk. Wybrane klasyczne doświadczenia nawiązujące do zjawisk cieplnych, takie jak przewodność cieplna, czy parowanie zostaną przedstawione w zupełnie nowej odsłonie.

Zainteresowania naukowe dr hab. Bożeny Zgardzińskiej, prof. UMCS koncentrują się wokół wykorzystywania zjawiska anihilacji pozytonów do badania nanostruktury materii oraz zastosowań fizyki jądrowej, w tym – w medycynie.

Jest Zastępcą Dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prezesem Lubelskiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego oraz członkiem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Dr hab. Zbigniew Surowiec w pracy naukowej zajmuje się badaniami właściwości magnetycznych nanomateriałów wykorzystując m.in. spektroskopię mössbauerowską oraz obrazowanie mikroskopowe.

Jest adiunktem w Instytucie Fizyki UMCS, członkiem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Lubelskiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego. Jest współtwórcą Edukacyjnego Parku Rozrywki "Z fizyką za pan brat" w Kazimierzu Dolnym.

Ich wspólną pasją jest współpraca z dziećmi i młodzieżą na polu popularyzacji nauk ścisłych, w szczególności fizyki.

Od ponad 10 lat wchodzą w skład zespołu demonstratorów Pokazów z fizyki.

Zainicjowali i realizują pokazy i warsztaty dla najmłodszych „Młodzi odkrywcy”. Pisują artykuły popularnonaukowe, m.in. do Wiedzy i życia. Są współautorami cyklu książek „Zeszyty doświadczeń” dedykowanych młodym eksperymentatorom, którzy samodzielnie chcą odkrywać otaczający je świat poprzez eksperymentowanie.

Wygłaszali liczne prelekcje otwarte m.in. w ramach akcji „Fizyka jest OK”, „Spotkania z fizyką” oraz „Lubelski Festiwal Nauki”. Realizowali liczne projekty popularyzatorskie dedykowane młodzieży uczącej się, m.in. „Akademia kreatywnego rozwoju” z 1300 uczestnikami oraz zajęcia dla dzieci i osób starszych, m.in. projekt „Seniorzy i Juniorzy”. Intensywnie angażują się w popularyzację fizyki.

26 kwietnia 2020 r. godz. 11:40

Audytorium 0.03 i przestrzeń otwarta Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Credits:

Photos by Bożena Zgardzińska and Zbigniew Surowiec