Clavichord 17e eeuw

Clavichord 17e eeuw

C - c '''

€ 4600,-

Dit clavichord is een kopie van een instrument uit de tweede helft van de 17e eeuw.

Het originele instrument bevindt zich in het muziekinstrumentenmuseum te Leipzig.

Het instrument is wat groter dan andere clavichorden uit de 17e eeuw. Het heeft daardoor een bijzonder prettige speelaard en een grotere toon. Dit clavichord is diatonisch vrij.

Dit manuaal clavichord is uitgangspunt geweest voor het 17e eeuwse pedaalclavichord dat Dick Verwolf meerdere keren heeft gemaakt. Het was in de 17e en 18e eeuw zeer gebruikelijk om een pedaalinstrument bij een al bestaand clavichord te vervaardigen.

De afbeelding op de klep is een tekening van de stad Leiden, eind 17e eeuw.

Als u vragen heeft over maatwerk oplossingen, bestelling en vervoer:

Created By
D.J. Verwolf
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.