Loading

INFORMATIEBRIEF OVER ONDERWIJS NA 8 JUNI Voor ouders/verzorgers leerlingen Stichting 'Ieder kind telt'

2 juni 2020

Nijverdal, 2 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,

Een volgende fase in het onderwijs in coronatijd breekt aan, we gaan ons voorbereiden op de volledige openstelling van de scholen met ingang van 8 juni. Op basis van het kabinetsbesluit en op basis van het protocol vanuit het Ministerie van Onderwijs hebben we binnen 'Ieder kind telt' het beleid verder ontwikkeld. We hebben er deze keer voor gekozen om u alleen te informeren over de aanpassingen die gedaan zijn, alle andere afspraken en regels blijven zoals we ze in een eerder stadium hebben uitgelegd. Omdat de meeste aanpassingen gelden voor alle scholen binnen Ieder kind telt, hebben we in een brief alles voor u op een rijtje gezet. Daar waar per school 'op maat-aanpassingen' zijn gedaan, zijn ze ook in deze brief verwerkt.

Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.

 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Hygiene

 • We gaan zoveel mogelijk over op het wassen van de handen met water en zeep. Gebruik van desinfecterende handgel wordt indien mogelijk en indien haalbaar afgebouwd.
 • Schoonmaak school blijft twee keer per dag gehandhaafd.
 • Als een kind jarig is mag er niet getrakteerd worden. Natuurlijk wordt er wel aandacht besteed aan de verjaardag van uw kind!

Volwassenen in en om de school

 • Ouders/verzorgers begeven zich niet in de school en op het schoolplein.
 • Kinderen worden door 1 ouder gebracht of gehaald, indien nodig.
 • Ouder(kind)gesprekken blijven digitaal en/of telefonisch.
 • Vaste vrijwillers, studenten en ambulant zorgverleners mogen wel weer op school komen, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. Dit zal maatwerk zijn voor iedere school binnen 'Ieder kind telt'.

In en om het schoolgebouw

 • De looproutes en vaste breng- en ophaalplaatsen blijven gehandhaafd.
 • Na school gaan de kinderen direct naar huis of naar de opvang.

Leerstofaanbod en activiteiten

 • Wij blijven onze gymlessen buiten geven.
 • Buitenspel en pauzes vinden zoveel mogelijk plaats binnen de eigen groep.
 • De Plusklas en Chinese les worden - op de gebruikelijke tijden - digitaal voortgezet vanaf de schoollocatie.
 • Voor kinderen die een taalachterstand hebben opgelopen wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een zomerschool en een aanvullend aanbod in het nieuwe schooljaar. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan wordt u door de leerkracht hierover benaderd.
 • Voor activiteiten zoals musical en afscheid blijven we gericht op de voorschriften van het RIVM.

Schooltijden tot de zomervakantie:

Met ingang van 8 juni hanteren we de volgende schooltijden:

 • Maandag / Dinsdag / Donderdag: 08.15u – 14.15u
 • Woensdag / Vrijdag: 08.15u - 12.30u

Opvang en overblijven:

 • De noodopvang is van kracht tot 4 juni. Daarna is er geen mogelijkheid meer tot noodopvang.
 • Op alle scholen binnen Ieder kind telt blijven de kinderen eten op school. Mocht dit normaal gesproken niet het geval zijn, dan zal er een wijziging optreden in eindtijd van de lessen. Als dit een overbrugging oplevert met de start van de tijden van de BSO, dan zal de school zelf voor die overbrugging zorgen.

Inzet medewerkers

We zijn heel gelukkig met de volledige openstelling van de scholen. We zullen er - ondanks het feit dat niet alle medewerkers fysiek aanwezig mogen en kunnen zijn op de scholen - alles aan doen om alle kinderen het onderwijs op school te bieden. Inzet van invalleerkrachten, leerkrachten van andere scholen en (LIO)studenten behoren tot de mogelijkheden die we hebben om het onderwijs aan alle leerlingen door te laten gaan. Daarnaast kan het zijn dat de school gebruik maakt van online onderwijs in school. In de komende weken zullen we binnen Ieder kind telt nog meer mogelijkheden verkennen.

Tot slot het volgende: nu duidelijk is geworden dat u als ouder/verzorger nog steeds niet in school en op het plein mag komen, is er vanuit 'Ieder kind telt' de behoefte om de voor ieder kind zo belangrijke samenwerking tussen ouders, kinderen en school opnieuw bespreekbaar te maken. We zien vaste routines en gewoontes veranderen en dit heeft zowel positieve als negatieve effecten. Omdat we met elkaar toewerken naar 'het nieuwe normaal' willen we u uitnodigen om in de komende maanden met ons in gesprek te gaan over het nieuwe normaal in ouderparticipatie. U wordt hierover in de komende tijd verder ingelicht.

Voor nu verwachten we u voldoende geïnformeerd te hebben, voor vragen kunt u altijd bij de directeur of een van de teamleden.

Met vriendelijke groet,

Maud Berendsen

Roel Roelofs

Created By
Robbert Flim
Appreciate

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van Kathy Servian - "untitled image"