Functies van een haven

de functies van een haven

overslag

overslag =

opslag

opslag =

distributie

Welk onderdeel van de maritieme trafiek (trafiek over zee) is het belangrijkst? Invoer (lossingen) of uitvoer (ladingen)

distributie =

industrie

industrie =

soorten goederen

massagoederen

vloeibare massagoederen =

droge massagoederen =

stukgoederen

in containers:

conventioneel stukgoed:

milieuproblemen

luchtvervuiling

oplossingen luchtvervuiling

waterverontreiniging

oplossing waterverontreiniging

stof en geluid

oplossing stof en geluid

Transport

oplossing transport

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.