Verokortti verkossa tietojen muuttamimen

1. Kirjaudu sisään/Logga in/Sign in

2. Näet verotukseen vaikuttavat asiakastietosi sekä viimeisimmän verokorttisi tiedot./ Dina personuppgifter som påverkar beskattningen och uppgifter om ditt senaste skattekort visas här./ You see your tax-related data and latest recorded tax withholding information here.

Klikkaa sivun oikeassa alareunassa "jatka" -painiketta./ Fortsätt med knappen "Fortsätt". / Click "continue"

3. Voit muuttaa, poistaa ja lisätä tietoja painamalla Muokkaa–linkkiä./ Du kan ändra, ta bort och lägga till uppgifter med knappen Redigera./ Click Edit to add, change and delete. Click Edit to go to the input page.

Jos saat vuoden aikana työttömyys-, sairaus-, äitiys-, isyys- tai muuta etuutta ilmoita nämä tulot kohdassa ”Etuudet”. / Om du erhåller arbetslöshets-, sjukdoms-, moderskaps-, faderskaps- eller annan förmån, ange dessa inkomster i punkt ”Förmåner”. / If you receive benefits, such as unemployment allowance, sickness allowance, maternity allowance, or paternity allowance, enter the relevant amounts in ”Social benefits”.

5. ...

Klikkaa sivun oikeassa alareunassa "jatka" -painiketta/ Forsätt / Click continue

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.