ฤกษ์ผ่าตัด pick the most favorable day.. (for the operation)

สมัยโบราณนักโหราศาสตร์จะเลือกฤกษ์ผ่าตัดโดยใช้กฎเกณฑ์จากพระจันทร์เป็นหลักๆ เพราะเขาเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์เราซึ่งมีเลือกเป็นของเหลว(น้ำ)สามในสี่เป็นส่วนประกอบนั้นย่อมถูกอิทธิพลจากพระจันทร์เป็นตัวกำหนดไม่มากก็น้อย เพราะพระจันทร์ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง

กฎของการให้ฤกษ์ เลือกฤกษ์ผ่าตัด จะใช้เฉพาะเมื่อไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่น แอดมิทด่วน ผ่าตัดด่วนหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุฉับพลัน หากเป็นการผ่าตัดที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกวันสะดวกได้ อาจเป็นฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์ผ่าตัดมดลูก ฤกษ์ทำจมูก ฤกษ์ศัลยกรรมต่างๆเป็นต้น

ฤกษ์ทั่วไปที่อ้างอิงกัน (โหราศาสตร์ไทย)

กฎเหล็กจากสำนักฮัมบัวร์กที่นักโหราศาสตร์ที่ให้ฤกษ์ผ่าตัดควรทราบคือ

ไม่ผ่าตรงวันนิวมูน(เดือนดับ)และไม่ผ่าตรงวันฟูลมูน(เดือนเพ็ญ)

ไม่ผ่าก่อนและหลังนิวมูน/ฟูลมูน+-2 วัน

ไม่ผ่าตรงวันที่มีจันทร์ในพื้นดวงและโค้งอายุ

ไม่ผ่าตรงวันที่จันทร์จร(วันนั้น)สถิตในราศีของอวัยวะที่เราจะผ่า

Full moon คือวันที่ 11 ดังนั้นวันที่ห้ามผ่าคือ วันที่ 9-13 เมย. ห้ามผ่า

New Moon คือวันที่ 28 วันที่ห้ามผ่าคือวัน 26-30 มีนาคม

จบเรื่องของฤกษ์เพียงเท่านี้
Created By
90dial paweena
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.